Eigendomsaanspraken

Eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. Een eigenaar mag alles doen en laten met zijn eigendom. Dit zolang daarmee rechten van anderen niet worden geschonden en wettelijke voorschriften en regels niet worden overtreden.

Een curator dient in een faillissement de eigendomsaanspraken van derden te respecteren. Zo moet de curator van een museum bijvoorbeeld stukken die in bruikleen zijn gegeven aan het museum teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. De kunstvoorwerpen behoren simpelweg niet toe aan de failliet. De curator mag deze niet verkopen ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers.

Hetzelfde geldt uiteraard voor zaken die worden gehuurd of geleased. Gehuurde of geleasede zaken zijn geen eigendom van de failliet en de eigenaar kan deze terugvorderen. In de Faillissementswet is hiervoor een regeling opgenomen. Het komt erop neer dat de curator nog drie maanden gebruik mag blijven maken van deze zaken, ook al zijn deze geen eigendom van de failliet. De verhuurder/lessor krijgt in ruil daarvoor wel een boedelvordering, die in rang staat boven de preferente en concurrente schulden van failliet.

In het geval van huurkoop kan de curator onder omstandigheden, meestal door betaling van de openstaande termijnen en een slottermijn aan de huurverkoper, alsnog zorgen dat het eigendomsrecht overgaat naar de failliet. De curator zal dat doen als hij verwacht dat de verkoop van de zaak meer oplevert dan het nog verschuldigde bedrag aan de huurverkoper.

Wie eigenaar is van een zaak, is niet altijd eenvoudig vast te stellen. Partijen kunnen bijvoorbeeld een eigendomsvoorbehoud zijn overeengekomen. Als een eigendomsvoorbehoud is afgesproken, dan wordt de failliet pas eigenaar van de zaken als de afgesproken voorwaarde is vervuld, meestal is dat volledige afbetaling van de zaak.

In de wet is ook het recht van reclame opgenomen. Het recht van reclame werkt ongeveer zoals het eigendomsvoorbehoud. De werking van dit recht van reclame is echter wel beperkt tot zes weken na het vervallen van de factuur en 60 dagen na aflevering van de zaken aan de koper. Snel handelen is dus noodzakelijk in zo’n geval.

Helemaal ingewikkeld wordt het als zaken zijn vermengd, gebruikt, verwerkt of verkocht in het normale bedrijfsproces. Dit zijn allemaal situaties waarin een eigendomsaanspraak kan eindigen.

Mocht u worden geconfronteerd met een faillissement en een curator, dan is het zaak om tijdig uw eigendomsaanspraak kenbaar te maken aan de curator. Het aantonen en afdwingen van uw eigendomsaanspraak is niet altijd eenvoudig. Meestal is het verstandig om dit gezamenlijk met een gespecialiseerde advocaat op te pakken die ervaring heeft met de faillissementspraktijk. De specialisten van Boels Zanders helpen u graag.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
team Insolventie & herstructurering.

Naar de contactpagina