Skip to main content

Op 10 maart heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag een vonnis gewezen waarin meerdere ie-rechten centraal staan. Haarfijn behandelt de voorzieningenrechter het modellenrecht, merkenrecht, auteursrecht en de leer van de slaafse nabootsing.

Aanleiding voor deze zaak is de verkoop van hair extensions. Pasoday (eiseres) ontwikkelt en verkoopt hair extensions onder de naam Flip-In Hair. Hair Workxx (gedaagde) verkoopt eveneens hair extensions, die echter sterk doen denken aan de producten van Pasoday. Bovendien is het marketingmateriaal van Pasoday grotendeels gekopieerd door Hair Workxx.

Ten aanzien van de nabootsing van haar producten, krijgt Pasoday nul op haar rekest van de rechtbank. Pasoday beroept zich namelijk op door haar rechtsvoorganger ingeschreven modellen. Nu deze modellen niet zijn overgedragen aan Pasoday, kan zij daarop echter geen beroep doen.

Voorts komt de (onzichtbare) bevestigingsdraad, die de hair extensions van Pasoday kenmerkt, volgens Pasoday auteursrechtelijke bescherming toe. Ook dit beroep wordt verworpen, omdat de bevestigingsdraad louter een technisch effect dient en om die reden buiten het bereik van auteursrechtelijke bescherming valt. Zonder auteursrechtelijke bescherming resteert in dit kader enkel nog een beroep op slaafse nabootsing, dat echter wegens onvoldoende onderbouwing eveneens wordt verworpen.

Met de handen in het haar
Wat betreft het oordeel van de voorzieningenrechter op grond van merkinbreuk zal Hair Workxx juist met de handen in het haar hebben gezeten. Haar verweer dat de door Pasoday ingeroepen merken zijn verworden tot soortnaam, wordt verworpen. Het betreft diverse beeldmerken met de tekst Flip-In Hair. Aangezien de merken van Pasoday geldig zijn, volgt uit het gebruik door Hair Workxx van het woordelement “flip in hair” in haar logo dat dit verwarringsgevaar met zich brengt en dus niet is toegestaan. Ook de domeinnamen die Hair Workxx gebruikt –”flipinhair” met diverse extensies erachter– zaaien verwarring en kunnen niet door de beugel. Hetzelfde geldt voor het gebruik door Hair Workxx van het teken Flip-In Hair op haar website, Facebook, folder en verpakkings- en instructiemateriaal.

De slogan van Pasoday (“Look good in the hair you wear”), eveneens gekopieerd door Hair Workxx, geniet echter geen auteursrechtelijke bescherming. Datzelfde geldt voor het uiterlijk van de verpakking van de producten van Pasoday, nu niet duidelijk is geworden dat Pasoday haar verpakking eerder dan Hair Workxx heeft laten ontwerpen. De bijna haarfijn overeenkomende folder en dito verpakkingsmateriaal van Hair Workxx genieten daarentegen wel auteursrechtelijk materiaal. Hair Workxx heeft dit ook niet betwist. Het logo van Hair Workxx, hoewel daarin het woordelement “flip in hair” wordt gebruikt, kan de auteursrechtelijke toets wel doorstaan, omdat daarmee een andere totaalindruk wordt gewekt dan met het logo van Pasoday.

Het oordeel
Tot slot komt de voorzieningenrechter ook voorshands tot het oordeel dat Hair Workxx zich schuldig maakt aan misleiding en oneerlijke handelspraktijken. Hair Workxx fungeerde weliswaar in het verleden als (exclusief) distributeur voor Pasoday van de Flip-In Hair producten, maar het ophouden van de schijn dat dit thans nog steeds het geval zou zijn, kan niet door de beugel.

De voorzieningenrechter komt op grond van het voorgaande tot het oordeel dat Hair Workxx alle gebruik van materiaal van Pasoday moet staken, een rectificatie op haar website moet plaatsen en –ondanks het feit dat Pasoday ten dele in het ongelijk is gesteld– in de proceskosten wordt veroordeeld.

Beter goed gejat, dan slecht bedacht? Vanuit het ie-recht gezien, niet.