Skip to main content

Op 29 oktober 2018 is de internetconsultatie voor het Invoeringsbesluit van de Omgevingswet gestart. Iedereen kan tot 21 december 2018 reageren op de inhoud van dit besluit. De consultatie is onderdeel van een participatietraject waarin het ministerie van BZK vanaf het eerste begin samen met toekomstige gebruikers de regels van het nieuwe stelsel voor de fysieke leefomgeving ontwikkelt.

Het Invoeringsbesluit bouwt voort op de Invoeringswet, de Omgevingswet en de voer amvb’s van de Omgevingswet. Het besluit zorgt daarmee voor een soepele overgang van de huidige regelgeving naar het nieuwe stelsel. Het maakt voor burgers, bedrijven, rechters en bestuursorganen duidelijk wat de status is van onder het ‘oude recht’ genomen besluiten. Duidelijkheid, rechtszekerheid en zo mi mogelijk rompslomp staan daarbij voorop.

Een van de onderwerpen in het Omgevingsbesluit is de ‘bruidsschat’: een set regels die het Rijk overdraagt aan de decentrale overheden. Gemeenten en waterschappen kunnen regels uit de bruidsschat aanpassen, vereenvoudigen of laten vervallen als deze niet van toepassing zijn. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan het aanpassen van regels voor de verlichting van sportvelden.

Naast het overgangsrecht en de bruidsschat regelt het Invoeringsbesluit nog een aantal inhoudelijke zaken. Het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO) en nadeelcompensatie zijn hier voorbeelden van.

Aanvullingswet geluid ingediend bij Tweede Kamer

Op 5 oktober 2018 heeft de regering het wetsvoorstel Aanvullingswet geluid Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer. De aanvullingswet geluid os één van de voer aanvullingswetten bij de Omgevingswet. De andere drie aanvullingswetten gaan over de onderwerpen bodem, grondeigendom en natuur. De aanvullingswetten zijn afzonderlijke wetten, omdat er ook nieuw beleid in staat. De aanvullingswet geluid wordt ontwikkeld door Staatssecretaris van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Met dit wetsvoorstel wordt de regelgeving voor geluid afkomstig van infrastructuur (wegen en spoorwegen) en industrieterreinen ingevoegd in de Omgevingswet. De regels worden daarbij in overeenstemming gebracht met de opbouw en de doelen van die wet. Tegelijkertijd worden de regels over taken en bevoegdheden van provincies, gemeenten en waterschappen voor geluid herzien. Doel daarvan is om ook voor lokale en provinciale wegen, lokale spoorwegen en industrieterreinen de geluidregelgeving duidelijker en beter te maken.

Advies Raad van State over Aanvullingswet grondeigendom

In augustus heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over het voorstel voor de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet. De komende periode wordt het advies verwerkt door de regering. Daarna zal het voorstel voor de Aanvullingswet grondeigendom worden aangeboden aan de Tweede Kamer. De verwachting is dat dit begin 2019 zal gebeuren. Dan zal ook het advies van de Raad van State worden gepubliceerd, samen met de reactie van de regering (het nader rapport).

Met het voorstel voor de Aanvullingswet grondeigendom worden regels toegevoegd aan de Omgevingswet voor instrumenten die ingrijpen op het eigendom van de grond.

In de Aanvullingswet wordt een deel van de bestaande instrumenten voor grondbeleid samengebracht, vereenvoudigd, toegankelijk gemaakt en geharmoniseerd. Het gaat om de instrumenten die ingrijpen op het eigendom van de grond en dit eigendom reguleren: voorkeursrecht, onteigening, herverkaveling en kavelruil in landelijk gebied. Aan deze instrumenten wordt stedelijke kavelruil als nieuw instrument toegevoegd. Deze instrumenten worden toegevoegd aan de Omgevingswet. Verder wordt via de Aanvullingswet een aantal wijzigingen aangebracht in de bestaande regeling voor het kostenverhaal. Deze regeling is al in de Omgevingswet opgenomen. Het doel van de wijzigingen is om het kostenverhaal te vereenvoudigen, te verbeteren en flexibeler te maken. Er wordt overgangsrecht opgenomen in het wetsvoorstel dat bij de Tweede Kamer wordt ingediend.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit onderwerp of heeft u vragen, neem dan contact op met één van de advocaten van ons team Bestuursrecht.