Skip to main content

Werkgevers in de agrarische en groene sectoren zijn verplicht deel te nemen aan het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Landbouw (BPL). Het is echter niet altijd duidelijk wanneer de activiteiten van deze werkgevers onder het BPL valt.

Een verplichte aansluiting aan een Bedrijfstakpensioenfonds (BPF) volgt uit een verplichtstellingsbesluit waarin wordt vastgelegd welke ondernemingen onder de werkingssfeer van het BPF vallen. Het lijkt derhalve eenvoudig om na te gaan of een onderneming onder een bepaald BPF valt. In de praktijk blijkt dit echter niet altijd het geval. Regelmatig ontstaan dan ook discussies over de uitleg van een verplichtstellingsbepaling.

Zo heeft het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch zich op 30 mei 2017 gebogen over de vraag of een werkgever onder het BPL valt. Deelname is verplicht voor een ‘dierhouderijonderneming’. BPL meende dat het voor een werkgever die zich bezighoudt met het oogsten en verkopen van kaviaar, verplicht was om deel te nemen aan de pensioenregeling, hetgeen door de werkgever werd tegengesproken. De kantonrechter en het Hof stelden de werkgever in het gelijk. De casus was als volgt.

Casus
De bedrijfsactiviteit van de werkgever houdt onder andere in dat hij kaviaar oogst en verkoopt. De vissen worden in dat kader levend gehouden ten behoeve van de winning en verkoop van kaviaar. BPL is van oordeel dat deze bedrijfsactiviteit valt onder ‘dierhouderonderneming’. BPL heeft derhalve aan de werkgever medegedeeld dat hij verplicht is tot het betalen van achterstallige pensioenpremies over 1 januari 2012 tot 1 juni 2014 (EUR 42.269,-). Vanaf 1 juni 2014 was de werkgever (onder protest) gestart met het betalen van de premienota’s. In de door de werkgever aangespannen procedure waarin deze vordering betwist werd, werd verzocht om terugbetaling van de al betaalde pensioenpremies. Nadat de kantonrechter de werkgever in het gelijk had gesteld, kwam BPL tegen deze beslissing in hoger beroep.

Het Hof stond voor de vraag of de betreffende onderneming een ‘dierhouderijonderneming’ in de agrarische en/of groene sector is. Het Hof oordeelde van niet, omdat de verplichtstelling zo uitgelegd moet worden dat het gaat om activiteiten op het land (‘droog’) en niet in het water (‘nat’). Alle opgesomde agrarische activiteiten in het verplichtstellingsbesluit bestonden namelijk uit ‘droge’ activiteiten. Dat een vis een dier is maakt dit niet anders gelet op de naam van het fonds (landbouw). Volgens het Hof wordt namelijk in normaal spraakverbruik onder ‘agrarisch’ land- en tuinbouw verstaan. De werkgever werd aldus in het gelijkgesteld en BPL diende EUR 34.050,- terug te betalen.

Conclusie
Verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds heeft voor een werkgever vergaande gevolgen. Zo is het betalen van pensioenpremies verplicht. Bovendien kan een bedrijfstakpensioenfonds bij een werkgever achterstallige pensioenpremies vorderen. Dat leidt doorgaans al snel tot forse bedragen. Wij adviseren daarom om regelmatig na te gaan of uw onderneming valt onder een verplichtstellingsbepaling van een bedrijfstakpensioenfonds.

Meer informatie
Vraagt u zich af of uw onderneming onder een verplichtstellingsbepaling van een pensioenfonds valt? Neem dan contact op met een van onze advocaten arbeidsrecht. Zij staan u graag te woord.

September 2017