Skip to main content

“De stikstofaanpak versterkt de natuur en biedt economisch perspectief”, aldus minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit vertelde hij bij de presentatie van de kabinetsplannen voor een structurele aanpak van de stikstofproblematiek. Het kabinet komt met een pakket aan maatregelen en investeringen waarvan het doel tweeledig is, namelijk natuurherstel enerzijds en stikstofreductie anderzijds.

Wat houdt het investerings- en maatregelenpakket in?

Het Rijk zal tot 2030 extra geld investeren in de natuur om deze te versterken en te herstellen. Bij dergelijke investeringen dient te worden gedacht aan het verbeteren van de hydrologie in en rondom natuurmaatregelen en het aanplanten van nieuw bos. Voor deze natuurinvesteringen is een bedrag beschikbaar oplopend tot 300 miljoen euro per jaar.

Naast investeringen die zien op natuurbehoud en –herstel, verkent het Rijk ook de mogelijkheden op het gebied van natuurinclusieve ruimtelijke inrichting. Door de natuur te verbinden met andere functies – zoals wonen, werken en bouwen – kan de natuur worden versterkt.

Daarnaast komt het kabinet met een pakket van bronmaatregelen om de stikstofdepositie in alle sectoren te verminderen. Zo zullen efficiënte bronmaatregelen worden getroffen in de industrie en energie, landbouw en bouw. Hierbij kan worden gedacht aan innovatieve stallen, financiële regelingen voor boeren die willen omschakelen en schonere mobiele werktuigen. Het Rijk zal hiervoor de komende tien jaar gemiddeld 200 miljoen euro per jaar reserveren.

Wat is het doel van het investerings- en maatregelenpakket?

Bovengenoemde investeringen en maatregelen zijn gericht op natuurherstel en stikstofreductie. Met dit investerings- en maatregelenpakket beoogt het kabinet te bereiken dat in 2030 minimaal de helft van de stikstofgevoelige hectares natuur in Natura 2000-gebieden onder de kritische depositiewaarden zijn gebracht.

Op deze wijze wil men bewerkstelligen dat ruimte ontstaat voor de vergunningverlening van projecten op het gebied van woningbouw, infrastructuur, defensie, landbouw, waterveiligheid en energietransitie. Immers, hoe sterker de natuur, hoe minder knelpunten er zullen zijn bij de verlening van dergelijke vergunningen.

Meer informatie
Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Nina Rijsterborgh of een van de andere advocaten van Team Food & Agri.

Mei 2020