Skip to main content

Eerder schreven wij over verslaving en ontslag en de risico’s die kleven aan een ontslag op staande voet. De kantonrechter Roermond heeft onlangs uitspraak gedaan in een zaak waarin de werkneemster stelde aan kleptomanie te lijden. Kleptomanie is een psychische aandoening waarbij de persoon – kort gezegd – verslaafd is aan stelen. De werkneemster was dan ook van mening dat het gedrag (stelen) haar niet verweten kon worden. De kantonrechter was het hiermee niet eens.

De casus
De werkneemster had de functie van apothekersassistente. Na het vermoeden van een collega dat de werkneemster geld uit de kassa van de apotheek had weggenomen is een onderzoek verricht door de manager bedrijfsbeveiliging en een extern recherchebureau. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de werkneemster zich meerdere keren schuldig had gemaakt aan diefstal. De werkneemster heeft dit ook toegegeven. Daarop heeft de werkgever haar op staande voet ontslagen wegens een dringende reden, namelijk diefstal.

De werkneemster heeft vervolgens de rechter verzocht het gegeven ontslag op staande voet te vernietigen. Zij voert aan dat zij lijdt aan kleptomanie, waardoor haar gedrag niet toerekenbaar zou zijn. Ter onderbouwing overlegt zij de volgende verklaring van haar huisarts:

“Mevrouw is mij bekend met kleptomanie. Deze psychische aandoening heeft zich jaren niet meer geopenbaard bij haar, maar waarschijnlijk mede geluxeerd door de medische situatie van haar man. Mensen die aan kleptomanie lijden kunnen geen weerstand bieden aan de drang tot stelen”

De werkgever stelt dat de werkneemster onvoldoende bewijs van de aandoening heeft overlegd. Daarnaast stelt de werkgever dat de werkneemster bewust gelden en nooit andere objecten heeft vervreemd, waardoor de drang tot stelen selectief zou zijn.

Oordeel kantonrechter
De kantonrechter stelt voorop dat diefstal een in de wet gekwalificeerde dringende reden voor een ontslag op staande voet is. De kantonrechter is van oordeel dat de werkneemster onvoldoende heeft onderbouwd dat sprake is van kleptomanie. In de verklaring van de huisarts wordt slechts verwezen naar één enkele situatie in het verleden. Naar het oordeel van de kantonrechter is er gelet op voornoemde feiten en omstandigheden sprake van een dringende reden die het ontslag op staande voet rechtvaardigt. Het verzoek van de werkneemster tot vernietiging wordt afgewezen. De werkgever is geen transitievergoeding noch billijke vergoeding verschuldigd.

In een eerdere zaak bij het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch werd door een werkneemster eenzelfde verweer gevoerd toen zij op staande voet was ontslagen als gevolg van diefstal op de werkvloer. Werkneemster stelde dat bij haar kleptomanie als bijwerking van haar medicijnen was opgetreden. Het hof oordeelde echter ook in deze zaak dat de dringende reden voor het ontslag op staande voet de werkneemster was aan te rekenen. Ook in deze zaak had de werkneemster onvoldoende onderbouwd dat sprake was van kleptomanie.

Kortom, in beide zaken hadden de werknemers niet aan kunnen tonen aan kleptomanie te leiden. Indien de werknemers dit wel hadden kunnen aantonen was het oordeel van de rechter wellicht anders geweest.

Meer informatie
Onze arbeidsrecht advocaten voorzien u graag van bijstand en advies in zaken betreffende een ontslag op staande voet.

oktober 2017