Skip to main content

Op 20 december is het wetsvoorstel Wet bescherming klokkenluiders (de Wbk) aangenomen door de Tweede Kamer. De Wbk verplicht werkgevers om hun interne meldingsregeling aan te passen en biedt een betere bescherming voor klokkenluiders. Eerder informeerden wij u al in dit artikel en deze whitepaper over de Wbk.

Het aangenomen wetsvoorstel wijkt op aantal punten af van het eerdere wetsvoorstel, zoals:

  • het Huis voor Klokkenluiders krijgt de mogelijkheid om bestuursrechtelijke sancties zoals lasten onder dwangsom en bestuurlijke boetes op te leggen bij benadeling van een klokkenluider;
  • het benadelingsverbod wordt uitgebreid zodat naast natuurlijke personen ook rechtspersonen die een klokkenluider bijstaan hier expliciet onder vallen; en,
  • er kunnen eisen worden gesteld aan vertrouwenspersonen bij wie een anonieme melding kan worden gedaan, zoals het hebben van een gecertificeerde opleiding, het afleggen van een eed en de onafhankelijkheid van de werkgever.

Nu de Tweede Kamer het wetsvoorstel heeft aangenomen, is het aan de Eerste Kamer om het wetsvoorstel goed te keuren. Het is nog niet bekend wanneer de Eerste Kamer over het wetsvoorstel zal stemmen.

Ondanks dat de Wbk nog niet in werking is getreden, geldt de Wbk al vanaf eind 2021 voor overheidsinstanties. Zodra de Wbk in werking treedt zal deze ook gelden voor private werkgevers met meer dan 50 werknemers en Wwft-plichtige organisaties. Voor private werkgevers met tussen de 50 en 249 werknemers geldt een overgangsperiode van twee jaar voor het inrichten van een meld- en onderzoekspunt.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de aanstaande Wet bescherming klokkenluiders, neem dan contact op met Monique Schreurs of een van onze andere leden van het team compliance en toezicht.