Skip to main content

Het fraudefaillissement van Nieuwe Hollandsche Wind (“NHW”) zal voor velen niet onopgemerkt zijn gebleven. NHW deed zich voor als beleggingsonderneming. Beleggers waren in de veronderstelling dat zij investeerden in de bouw van windmolens. Niets bleek echter minder waar. De investeringen zijn op frauduleuze wijze onttrokken. Volgens het faillissementsverslag van de curator gaat het om een bedrag tussen de 2.4 en 2.6 miljoen euro. In een poging meer actief voor de gedupeerde schuldeisers te genereren, heeft de curator van NHW een rechtszaak tegen de online bank Knab aangespannen.

Wat was hiervoor de aanleiding? De drijvende kracht achter NHW hield met zijn privéonderneming een rekening aan bij Knab. Ook deze onderneming werd failliet verklaard. Het faillissement werd een klein jaar later opgeheven bij gebrek aan baten. Het faillissement evenals de opheffing hiervan bleven bij Knab echter onbekend. Tijdens het faillissement werd op deze rekening geld ontvangen. Dit geld werd vervolgens doorgestort naar bankrekeningen van derden. Na de opheffing van het faillissement werd door NHW een bedrag van EUR 600.000,- gestort op de rekening bij Knab. Vrijwel direct na ontvangst op de Knab-rekening werd dit bedrag doorgestort naar derden. Een klein half jaar later werd NHW failliet verklaard. De Knab-rekening werd dus door beleggingsfraudeurs gebruikt voor het wegsluizen van zes ton zonder dat Knab op de hoogte was van het faillissement van haar klant.

De curator verwijt Knab dat zij niet heeft voldaan aan de op haar als bank rustende zorgvuldigheidsverplichtingen. De curator is van mening dat Knap op de hoogte had moeten zijn van het faillissement van haar klant. Ook al is Knab hiervan niet door de curator in kennis gesteld. Knab had vervolgens moeten controleren of er bevoegdelijk over de Knab-rekening werd beschikt. Wanneer Knab de activiteiten op de rekening tijdig zou hebben opgemerkt, hadden de onttrekkingen op eenvoudige wijze voorkomen kunnen worden door blokkering van de rekening. Dan zou het bedrag van EUR 600.000,- niet zijn weggevloeid. De curator stelt zich op het standpunt dat Knab dientengevolge aansprakelijk is voor de schade die de gedupeerden hierdoor hebben geleden.

Gaat de zorgplicht van een bank zo ver? Dient een bank actief na te gaan of één van haar klanten failliet is en vervolgstappen te nemen wanneer dit het geval blijkt te zijn.

Aan de beantwoording van deze vraag komt de rechtbank in deze zaak niet toe. De vordering van de curator strandt bij één van de vereisten voor het vestigen van aansprakelijkheid: het condicio sine qua non-verband. Wanneer hiervan geen sprake is, bestaat er geen wettelijke verplichting tot het vergoeden van schade. Het condicio sine qua non-verband ontbreekt wanneer de schade ook zou zijn geleden wanneer de onrechtmatige daad wordt weggedacht. De rechtbank oordeelt dat óók wanneer Knab de Knab-rekening tijdig zou hebben geblokkeerd, het geld op een andere manier zou zijn weggesluisd. Het condicio sine qua non-verband ontbreekt dus en de vordering van de curator wordt afgewezen.

De rechtbank gaat in deze rechtszaak dus niet verder in op de reikwijdte van de zorgplicht van de bank. Het is echter vaste jurisprudentie dat er op banken een bijzondere zorgplicht rust richting hun klanten. Deze zorgplicht geldt niet alleen in het kader van vermogensbeheer, maar ook in de adviesrelatie tussen de bank en haar klanten. Hoe ver de zorgplicht van de bank precies reikt, hangt af van de specifieke omstandigheden van het geval.

Meer informatie
Heeft u vragen over de zorgplicht van een bank in of buiten een faillissementssituatie? Heeft u behoefte aan advies over het (on)rechtmatig handelen van een bank? Neem dan gerust contact op met één van de advocaten van ons team Insolventie & Herstructurering of Financiering & Zekerheden.