Skip to main content

Op donderdag 30 juli jl. diende het kort geding tegen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie). Het kort geding is aangespannen door de stichtingen Stikstofclaim en Agrifacts (Stichtingen) en vloeien voort uit de krachtvoermaatregelen die door het Ministerie zijn voorgesteld. Het doel van de Stichtingen is inzage te verkrijgen in de onderbouwing van de voorgestelde krachtvoermaatregelen. 

Krachtvoermaatregel

Het plan van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is per 1 september 2020 tot en met 31 december 2020 de krachtvoermaatregel in te voeren. Hierbij wordt een maximum gesteld aan het ruw eiwitgehalte van het krachtvoer dat melkveebedrijven kunnen aankopen. Deze maatregel wordt ingevoerd met het oog op het terugdringen van de stikstofdepositie vanuit de melkveehouderij. Hiermee wordt beoogd een bijdrage te bieden aan de bescherming van het milieu en de natuurgebieden.

 Er is veel kritiek op de voorgestelde maatregelen vanuit de melkveesector. Met het invoeren van deze maatregelen zou het mogelijk lastig worden de diergezondheid te waarborgen. Door het verminderen van de hoeveelheid eiwit in het diervoer wordt het voor dierenartsen en veehouders onmogelijk om via het rantsoen van melkkoeien te sturen op dierengezondheid en kunnen bij dieren snel eiwittekorten ontstaan. Dit kan leiden tot slepende melkziekte, verminderde weerstand en verslechterde vruchtbaarheid. Bovendien wordt het welzijn van de dieren in de regeling onvoldoende gewaarborgd, aldus de Stichtingen.

Kort geding

De Stichtingen hebben via de kort geding rechter bij het Ministerie getracht af te dwingen dat inzage wordt verkregen in de onderbouwing die aan de krachtvoermaatregel ten grondslag hebben gelegen.

Gedurende de zitting is gebleken dat de gebruikte informatie voor het opstellen van de voermaatregelen niet gedocumenteerd is. Dit betekent dat het voor het Ministerie niet mogelijk is aan te geven welke gegevens zijn gebruikt om tot de vastgestelde voernormen te komen. Nu de gegevens niet beschikbaar zijn, is het voor de rechter ook niet mogelijk de vordering tot inzage toe te wijzen. Er zijn immers geen documenten waartoe inzage kan worden verleend. De rechter heeft geen uitspraak gedaan in de kort geding procedure.

Vervolg

Afgesproken is dat partijen met elkaar in overleg treden, zodat alsnog duidelijkheid wordt gegeven over de vastgestelde maatregelen. Of dit lukt voor de inwerkingtreding van de maatregelen per 1 september 2020 zal moeten blijken. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. Heeft u hierover vragen? Neem gerust contact op met Merel Lentjes of een van onze andere advocaten van Team Food & Agri.

 Augustus 2020