Boels Zanders NV handelend onder de naam Boels Zanders Advocaten
Kvk-nummer: 14087235
BTW-nummer: 815809529B01

T: +31 (0)88 30 40 00
F: +31 (0)43 362 65 62
E: info@boelszanders.nl

Beroepsorganisatie
Onze advocaten zijn beëdigd en ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten:
Nederlandse orde van Advocaten
Neuhuyskade 94
2596 XM Den Haag

Op de website van deze organisatie vindt u de wettelijke voorschriften en gedragsregels waaraan advocaten zich moeten houden. Een van onze advocaten is tevens als Rechtsanwalt ingeschreven en geregistreerd bij de Rechtsanwaltkammer in Düsseldorf en is in die hoedanigheid onderworpen aan het Duitse recht.

Algemene voorwaarden en toepasselijk recht
De algemene voorwaarden van Boels Zanders zijn van toepassing op al onze dienstverlening. Een kopie van onze voorwaarden krijgt u altijd als onderdeel van onze opdrachtbevestiging toegezonden. Onze algemene voorwaarden vindt u hier.

Cliëntidentificatie
Advocaten zijn wettelijk verplicht om onderzoek te doen naar de identiteit van de opdrachtgever. De aard van de dienstverlening is bepalend voor de wijze van het onderzoek en identificatie. Wij kunnen uw opdracht pas aanvaarden nadat onderzoek en identificatie zijn afgerond.

Onze beroepsgroep is verder verplicht te controleren of de voor u te verrichten diensten vallen onder de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Deze wet verplicht advocaten tot het melden van ongebruikelijke transacties, zonder kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Boels Zanders is ondergebracht bij AON, gevestigd aan de Paalbergweg 2-4 te Amsterdam. De aansprakelijkheid is gedekt, ongeacht waar ter wereld de fout is begaan of het voorval heeft plaatsgevonden. Voor USA/Canada geldt een aantal aanvullende voorwaarden.

Niet tevreden?
Boels Zanders hecht grote waarde aan de tevredenheid van haar cliënten. Ons kantoor wil er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over (een bepaald aspect van) onze dienstverlening. Hieronder staat beschreven wat u dan kunt doen.

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. U kunt zich ook wenden tot de klachtenfunctionaris van ons kantoor, Ruud Tuinstra. Ons kantoor behandelt een klacht volgens een procedure, die staat beschreven in onze klachtenregeling.

Wij streven ernaar, als dat mogelijk is in overleg met u, een oplossing voor de gerezen klacht te vinden, en in elk geval aan uw klacht afdoende aandacht te besteden en daarover een standpunt in te nemen. In beginsel trachten wij de klacht binnen vier weken af te handelen.