Skip to main content

Pensioenfondsen hebben net als de werkgever een zorgplicht jegens de werknemer/pensioendeelnemer. De zorgplicht bij pensioenfondsen heeft met name betrekking op de communicatie-uitingen (artikel 38 t/m 50 Pensioenwet). Zo moet een pensioenfonds informatie verstrekken aan zijn deelnemers. Wat als achteraf de gecommuniceerde informatie niet juist blijkt te zijn? Moet een pensioenfonds zich dan aan deze onjuiste informatie houden en heeft zij met het verstrekken van deze onjuiste informatie aan de deelnemer boven reglementaire rechten toegekend? Deze vragen kwamen aan de orde in een recent gewezen uitspraak van het Gerechtshof Den Haag.

In deze uitspraak van het gerechtshof Den Haag van 29 maart 2019 ging het om een werknemer (hierna: deelnemer) die met vervroegd pensioen wilde. Op verzoek van de deelnemer heeft het pensioenfonds een informatiebrief en aanvraagformulier verstuurd met informatie die betrekking had op het vervroegd met pensioen gaan. Achteraf is gebleken dat op zowel de informatiebrief als het aanvraagformulier onjuiste pensioenbedragen vermeld stonden. De deelnemer heeft toen hij uiteindelijk met vervroegd pensioen is gegaan een aantal maanden – totdat het pensioenfonds achter deze fout kwam – deze te hoge onjuiste bedragen uitgekeerd gekregen.

De kantonrechter in eerste aanleg oordeelde – in tegenstelling tot de vaste lijn in de rechtspraak op dat moment – dat het verstrekken van de onjuiste informatie van het pensioenfonds aan een deelnemer gezien moest worden als een rechtshandeling waar de deelnemer gerechtvaardigd op mocht vertrouwen. Het pensioenfonds werd dus gehouden de te hoge bedragen, zoals vermeld in de informatiebrief, uit te blijven keren aan de deelnemer.

In tegenstelling tot de kantonrechter en in lijn met de eerdere rechtspraak op dit gebied, oordeelde het gerechtshof Den Haag dat er geen sprake was van een rechtshandeling. De deelnemer mocht er niet gerechtvaardigd op vertrouwen dat het pensioenfonds de wil had om boven reglementaire bedragen aan deelnemer toe te kennen. Van belang hierbij was dat er in de informatiebrief een voorbehoud opgenomen was waarin stond dat de deelnemer uitsluitend rechten kon ontlenen aan de bepalingen van het pensioenreglement. Dat het pensioenfonds de bedoeling zou hebben gehad meer of andere rechten toe te kennen dan de deelnemer op grond van het pensioenreglement al had, kan de deelnemer redelijkerwijs niet uit de brief hebben afgeleid.

Een pensioenfonds kan zijn risico dus beperken door een voorbehoud in zijn informatiebrieven op te nemen waarin staat dat de deelnemer alleen maar rechten kan ontlenen aan het voor hem geldende pensioenreglement.

Let wel op: dit betekent niet dat de deelnemer het pensioenfonds niet civielrechtelijk kan aanspreken op grond van onrechtmatige daad. Wanneer de onjuiste informatie onrechtmatig is en de deelnemer leidt hierdoor schade kan zij deze schade eventueel op het pensioenfonds verhalen. Dus ook wanneer pensioenfondsen een voorbehoud hebben opgenomen moeten zij nog steeds goed opletten welke informatie zij aan haar deelnemers verstrekt om een schadeclaim te voorkomen.

Meer informatie?

Neem dan contact op met ons team Pensioen. Zij zijn u graag van dienst.

 

April 2019