Skip to main content

Het kan geen verrassing meer zijn. Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG brengt een aantal extra verplichtingen met zich mee, bovenop de huidige privacywetgeving. Ook op HR gebied.

Arbeidsrechtelijk zijn er binnen iedere organisaties situaties waarin privacy vraagstukken zullen spelen, denk bijvoorbeeld aan:

  • HR documenten: hoe lang mogen deze bewaard worden?
  • Personeelsdossiers: wat mag wel en wat mag niet bewaard worden?
  • Privacy beleid: is dit er en hoe worden de werknemers hierover geïnformeerd?
  • Externe salarisadministratie: welke gegevens mogen wel en niet verstrekt worden en is de verwerkersovereenkomst met de derde up to date?
  • Datalekken: hoe gaat de organisatie hier mee om en wordt er melding van gemaakt?
  • De zieke werknemer: welke gegevens mogen gevraagd worden, welke niet? Wat zijn de gevolgen hiervan voor de op de werkgever rustende re-integratie verplichting?

Het privacy team van Boels Zanders heeft de veranderingen vanwege de AVG in grote lijnen uiteengezet in een brochure, deze brochure kunt u hier inzien.

Weet u wat u moet doen bij een datalek? Klik hier voor een zeer korte samenvatting.

Mocht u nog meer vragen hebben dan kunt u contact opnemen met team Arbeidsrecht en team Privacyrecht

Maart 2018