Skip to main content

Faillissement
De Rechtbank Limburg, locatie Roermond heeft Irmato c.s. op 8 maart 2017  in staat van faillissement verklaard.

De rechtbank heeft de heer Flip Schreurs van Boels Zanders Advocaten tot curator benoemd.

Wat betekent het faillissement voor mij als leverancier?
Een ‘faillissement’ is een juridische procedure die door de rechtbank kan worden uitgesproken indien een onderneming niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. De rechtbank stelt daarbij een curator aan die onder meer als taak heeft om het gehele vermogen van de failliete onderneming te gelde te maken (lees: te verkopen) en de opbrengst daarvan te verdelen onder de schuldeisers.

Vanwege het faillissement kunt u in principe niet langer betaling van Irmato c.s. afdwingen. Indien u beslag heeft gelegd voor uw vordering op eigendommen van Irmato c.s., is het beslag van rechtswege vervallen. Indien er een gerechtelijke procedure loopt tegen Irmato c.s. ter verkrijging van betaling, dan is deze van rechtswege geschorst.

Worden mijn openstaande vorderingen/facturen betaald?
Helaas kunnen uw openstaande vorderingen/facturen op dit moment niet worden voldaan door Irmato c.s. Het is ook niet zeker of uw openstaande vorderingen/facturen uiteindelijk (volledig) kunnen worden voldaan.Bij het voldoen van vorderingen geldt het beginsel van de gelijkheid van schuldeisers: alle schuldeisers worden naar rato betaald tenzij er sprake is van voorrang.

Moet ik mijn vordering indienen bij de curator?
Ja, gedurende faillissement dient u uw vordering in te dienen bij de curator. Gebruik hiervoor het portal dat beschikbaar is gesteld. U vindt het portal op de website van de curator.

Ik heb goederen onder eigendomsvoorbehoud geleverd. Kan ik deze goederen komen ophalen?
Indien er sprake is van een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud zullen in overleg met de curator één of meer ophaaldagen worden georganiseerd waarop u uw eigendommen retour kunt halen. In het kader van een ordentelijke teruggave, werkt de curator niet eraan mee dat op andere momenten eigendommen retour worden gehaald. Indien de curator uw eigendommen wenst te gebruiken voor voortzetting van de onderneming, zal hij met u hierover afspraken maken.

In overleg met de curator is het in beginsel mogelijk om te inventariseren welke zaken van u zich bij Irmato c.s. bevinden. De curator zal dit organiseren. Indien u wenst te inventariseren of en welke zaken zich bij Irmato c.s. bevinden, dan dient u dit te melden bij de curator waarna u op de hoogte zult worden gehouden over de mogelijkheden daartoe.

U wordt wel verzocht de curator zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van de door u geleverde zaken. U dient daarbij ook bewijs mee te sturen waaruit uw eigendomsrecht blijkt. Denk hierbij aan facturen, orderbevestigingen, verkoopovereenkomsten, algemene voorwaarden enz.

Worden lopende orders afgemaakt?
De curator heeft overeenstemming bereikt met een partij die een doorstart wil maken. Onderdeel van de afspraken is dat de curator mee zal werken aan overdracht van lopende orders. De doorstarter zal waarschijnlijk op korte termijn contact met u opnemen om de continuering van de orders te bespreken. Indien u niet verneemt van de doorstarter kunt u uiteraard contact opnemen met de curator.

Kan ik de in rekening gebrachte BTW al terugvragen aan de Belastingdienst?
Vooropgesteld dient te worden dat de curator u daarover niet kan adviseren. Op dit moment is niet zeker of uw vordering (deels) kan worden voldaan. Om deze reden zal de curator u in dit stadium geen schriftelijke verklaring verstrekken waaruit blijkt dat uw vordering niet-incasseerbaar is. Voor meer informatie verwijzen we u naar: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/teruggaaf-btw-oninbaar