Controle
In geval van een ziekmelding zal de werkgever willen controleren of de werknemer recht heeft op loon bij ziekte. Het is aan te raden controlevoorschriften (een verzuimreglement) te hanteren op grond waarvan de werknemer onder meer gehouden is zich tijdig en onder opgave van informatie (zoals de verwachte duur van de afwezigheid) ziek te melden en gehoor te geven aan een oproep van de bedrijfsarts. Controlevoorschriften moeten redelijk zijn en in lijn met privacywetgeving. Een werkgever mag bijvoorbeeld niet vragen naar de aard van de ziekte.

Duur loonbetaling tijdens ziekte
De loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte duurt maximaal 104 weken. Indien de werkgever tijdens deze periode onvoldoende re-integratie-inspanningen levert, kan de loondoorbetalingsverplichting met maximaal 52 weken worden verlengd. Dit wordt ook wel de loonsanctie genoemd.

Hoogte loon tijdens ziekte
Op grond van de wet heeft een werknemer recht op 70% van het laatst verdiende loon tijdens ziekte. Gedurende de eerste 52 weken heeft de werknemer ten minste recht op het wettelijke minimumloon. In de arbeidsovereenkomst en/of de van toepassing zijnde cao kan ten gunste van de werknemer worden afgeweken.

Geen recht op loon tijdens ziekte (loonstop)
In een aantal gevallen heeft een werknemer geen recht op loon tijdens ziekte. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de werknemer weigert passende arbeid te verrichten of mee te werken aan een plan van aanpak. Werkgever dient werknemer te waarschuwen alvorens hij de loonsanctie daadwerkelijk oplegt.

Loonopschorting
Overtreedt de werknemer de controlevoorschriften, dan is de werkgever gehouden het volledige loon op te schorten. Ook hier geldt een waarschuwingsplicht alvorens tot oplegging van de sanctie wordt overgegaan. Anders dan bij de loonstop dient de werkgever het loon na te betalen zodra de werknemer alsnog aan zijn verplichting voldoet.

Heeft u vragen over sociaal zekerheidsrecht? Neemt u dan contact op met Anouk Cordang of Erna Ulen.