Skip to main content

Wanneer u als Nederbelg vermogen wenst te schenken aan uw kind dat in Nederland woont, dient u rekening te houden met enkele grensoverschrijdende verschillen. Wij sommen kort enkele bedenkingen voor u op.

Indien het Nederlandse recht van toepassing is op het huwelijksvermogensregime van de echtgenoten, is de wettelijke gemeenschap van goederen van toepassing, tenzij partijen huwelijkse voorwaarden hebben gemaakt.

Indien de gemeenschap van goederen is ontstaan vóór 1 januari 2018, dan dient men met een aantal zaken rekening te houden. Op grond van de wettelijke regels voor deze gemeenschap van goederen, vallen in beginsel alle goederen en schulden in de huwelijksgemeenschap. Ook een door één van de echtgenoten verkregen erfenis of schenking valt in deze gemeenschap. Dit is slechts anders indien de erfenis of schenking is verkregen onder een uitsluitingsclausule.

Door (Belgische) ouders wordt hier echter vaak niet bij stilgestaan, omdat een dergelijke uitsluitingsclausule naar Belgisch recht niet nodig is. Naar Belgisch recht vallen verkrijgingen uit hoofde van erfenis of schenking immers buiten de huwelijksgemeenschap. Het feit dat het Belgische erfrecht een dergelijke uitsluitingsclausule niet kent, is echter onvoldoende om het Nederlandse stelsel van boedelmenging te doorbreken. De Hoge Raad heeft dit recent nog bevestigd in een uitspraak van 17 februari 2017. In dat specifieke geval had de vrouw in Italië diverse onroerende zaken geërfd, zonder dat daarop een uitsluitingsclausule van toepassing was verklaard. Dit leidde ertoe dat de geërfde onroerende zaken in de Nederlandse huwelijksgemeenschap van partijen vielen. Zulks ondanks het feit dat de schenker of erflater hierop niet bedacht was, omdat het land van herkomst geen uitsluitingsclausule kende.

Per 1 januari 2018 is het Nederlandse huwelijksvermogensrecht gewijzigd.

Voor huwelijken gesloten op of na 1 januari 2018 geldt in beginsel dat het voorhuwelijks vermogen niet meer tot de huwelijksgemeenschap behoort. Ook verkrijgingen uit hoofde van een schenking of nalatenschap vallen voortaan buiten de gemeenschap. Onder het nieuwe huwelijksvermogensrecht zal derhalve de insluitingsclausule een grotere rol gaan spelen. Hoewel schenkingen en erfenissen in beginsel buiten de gemeenschap vallen, kan de erflater of schenker middels een insluitingsclausule bepalen dat de goederen wél tot de gemeenschap behoren, bijvoorbeeld omwille van fiscale redenen. Daarbij dient wel te worden opgemerkt dat een insluitingsclausule slechts van toepassing kan zijn indien de echtgenoten gekozen hebben voor een huwelijksgoederenregime dat daartoe de mogelijkheid biedt. Omdat het nieuwe huwelijksvermogensrecht pas van toepassing is op 1 januari 2018, blijft het overigens van belang dat schenkers en erflaters een uitsluitingsclausule bij de gift of uiterste wilsbeschikking opnemen voor reeds bestaande huwelijken.

Advies hieromtrent is zeker aan te raden. De advocaten van Adlex en Boels Zanders zijn u graag van dienst.