Skip to main content

Ondernemingen die producten en/of diensten aanbieden in de Europese Unie (EU) zijn onderworpen aan de Europese mededingingsregels. Moet een onderneming die zaken doet met het Verenigd Koninkrijk (VK) na de brexit daarnaast ook aan de Engelse mededingingsregels voldoen?

De EU-mededingingswetgeving zal in het VK niet langer van toepassing zijn na brexit. Dat betekent dat de Britse mededingingsautoriteit en de Britse rechtbanken de EU-mededingingswetgeving niet langer zullen toepassen op toekomstige activiteiten, maar wel nog op gedragingen die vóór de uittredingsdatum hebben plaatsgevonden. Uiteraard zijn Britse bedrijven daarnaast nog steeds gebonden aan de EU-mededingingswetgeving met betrekking tot hun activiteiten in de overige lidstaten van de EU, net als Amerikaanse bedrijven.

Als onderdeel van een deal scenario is dat het VK deel blijft uitmaken van de EER (met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), zullen de EU-mededingingswetten in het VK worden vervangen door vrijwel identieke bepalingen in de EER-Overeenkomst, maar zullen de wetten worden toegepast en geïnterpreteerd door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA en het EVA-Hof in plaats van door de Europese Commissie en de Europese rechtscolleges. Afgezien van deze bevoegdheidswijziging zou een verhuizing van uw onderneming naar de EER betekenen dat er zeer weinig zou veranderen.

Of het VK nu deel blijft uitmaken van de EER of over een andere regeling onderhandelt, de huidige Britse wetgeving inzake concurrentiebeperkende overeenkomsten en misbruik van machtspositie blijft van toepassing en lijkt al sterk op de EU-wetgeving hierover. Op mededingingsvlak zal na brexit dus naar verwachting vrij weinig veranderen.

Daarnaast zal voor de toepassing van de EU-concentratieverordening bij de concentratiecontrole de omzet van het VK niet langer in aanmerking worden genomen. Gezien het aandeel van het VK aan Europese fusies en overnames zal dit betekenen dat de verordening in de eerste plaats minder grote fusies zal omvatten, maar ook dat veel fusies afzonderlijk door de Britse autoriteiten dienen te worden onderzocht, hetgeen tot hogere kosten en vertraging zal leiden.

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Bekijk dan onze brexit-pagina.