Ondernemingsraad
Organisaties met ten minste 50 werknemers moeten verplicht een ondernemingsraad (OR) instellen. De OR heeft verschillende bevoegdheden, zoals het overleg-, advies- en instemmingsrecht.

Overlegrecht
De OR heeft het recht met de werkgever overleg te voeren over de instemmingsplichtige of adviesplichtige onderwerpen die limitatief in de wet zijn opgesomd. De werkgever is verplicht om hieraan mee te werken. Minstens twee keer per jaar dient een overlegvergadering plaats te vinden waarin de OR en de werkgever afspraken maken over op welke wijze de OR in de besluitvorming wordt betrokken.

Adviesrecht
De ondernemer dient over bepaalde onderwerpen  vooraf advies aan de OR te vragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een voorgenomen besluit tot overdracht van de zeggenschap van de onderneming, een belangrijke inkrimping of uitbreiding, het doen van belangrijke investeringen of het aantrekken van krediet. Indien het besluit van de ondernemer vervolgens niet overeenstemt met het verkregen advies van de OR moet de uitvoering van het besluit één maand (vanaf het moment van kennisgeving aan OR) worden opgeschort.

Instemmingsrecht
De ondernemer behoeft de instemming van de OR voor ieder door hem voorgenomen besluit met betrekking tot de in de wet bepaalde onderwerpen. Deze onderwerpen zien met name op het sociale beleid van de onderneming. Daarbij moet onder meer worden gedacht aan regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden, pensioen, beloningsystemen, personeelsopleidingen en het ziekteverzuim- en re-integratiebeleid. Een besluit dat is genomen zonder de vereiste instemming van de OR is nietig, indien de nietigheid binnen één maand (vanaf het moment dat het besluit aan de OR kenbaar is gemaakt of, bij gebreke daarvan, door uitvoering het besluit kenbaar had moeten zijn bij de OR) is ingeroepen. Als een ondernemer niet de gevraagde instemming verkrijgt, kan om vervangende toestemming bij de kantonrechter worden gevraagd.