Skip to main content

Sinds anderhalf jaar zijn zorgaanbieders op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht om onverwijld een melding bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) te doen wanneer ernstig tekortschieten een rol heeft gespeeld bij de beëindiging van een dienstverband met een zorgverlener. Op 6 juli 2017 heeft de IGZ het daarvoor door de zorgaanbieder te gebruiken meldformulier aangepast. Zorgaanbieders dienen meer informatie te verstrekken. Zo zijn bijvoorbeeld aanvullende vragen opgenomen die gaan over de periode voor het ontslag. Zorgvuldige documentatie tijdens het (voor)traject is daarom van belang.

Van beëindiging van een dienstverband wegens ernstig tekortschieten is niet alleen sprake bij opzegging door een van beide partijen, of ontbinding door de rechter, dan wel het niet voortzetten van een dienstverband voor bepaalde tijd, maar ook indien de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden eindigt. Zogenaamde zwijgcontracten, dat wil zeggen vaststellingsovereenkomsten waarin afgesproken wordt, dat geen melding zal worden gedaan, zijn niet geoorloofd.  Bij ernstig tekortschieten gaat het om een situatie, die voor de veiligheid van cliënten of de zorg een ernstige bedreiging kan betekenen.

Het uitvoeringsbesluit bij de Wkkgz bepaalt dat een melding van disfunctioneren de volgende gegevens moet bevatten:

  • Een feitelijke omschrijving van het ernstig tekortschieten van een zorgverlener dat tot het einde van de overeenkomst heeft geleid;
  • De naam, de contactgegevens en de functie van de betrokken zorgverlener, en indien van toepassing het BIG-registratienummer;
  • Een beknopte omschrijving van de acties die door of namens de betrokken zorgaanbieder zijn ondernomen om:
    • het functioneren van de zorgverlener met deze te bespreken;
    • diens functioneren te verbeteren;
    • in voorkomend geval, de mededeling dat een zaak bij het bevoegde regionale tuchtcollege aanhangig is of zal worden gemaakt.

De melding bij de IGZ verloopt digitaal volgens een vaststaand format. Dit meldformulier is nu uitgebreid, zodat de IGZ meer informatie over de situatie krijgt. Het oude format leidde er vaak toe dat de IGZ een onvoldoende duidelijk beeld van de feiten had en aansluitend om aanvullende informatie moest verzoeken.

De zorgaanbieder dient op het meldformulier bijvoorbeeld in te vullen wat de eerste signalen waren van het verminderd functioneren en wanneer en door wie dit werd gesignaleerd. De IGZ licht toe dat zij dit graag geconcretiseerd ziet, bijvoorbeeld:  is sprake geweest van een emotionele uitbarsting of afwijkend gedrag, is sprake geweest van onzorgvuldigheid bij het volgen van  procedures en zo ja hoe, welke zorgwekkende mededelingen van cliënten zijn er geweest? De IGZ verlangt dus een nauwkeurige onderbouwing.

De zorgaanbieder dient ook informatie te verstrekken over de gesprekken en de schriftelijke communicatie tussen de zorgaanbieder en de zorgverlener. Dit geldt ook voor de verbeterafspraken die gemaakt zijn met de zorgverlener, met een daarbij behorend tijdspad, en voor eventuele afspraken over uit te voeren werkzaamheden onder supervisie.

Het is kortom van belang het dossier van een zorgverlener die niet goed functioneert op orde te hebben. Dient er een melding bij de IGZ te volgen, dan kan het formulier op relatief eenvoudige wijze volledig worden ingevuld en kan een aanvullend informatieverzoek van de IGZ worden voorkomen.

De inhoud van het meldformulier bij ontslag wegens disfunctioneren vindt u hier.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met een van onze advocaten van team Zorg.

Juli 2017