Skip to main content

Met ingang van 1 maart 2020 geldt voor werkgevers uit de EER en Zwitserland die tijdelijk met eigen werknemers in Nederland werkzaamheden komen verrichten de verplichting dit vooraf te melden. Deze verplichting geldt voor tijdelijke diensten die beginnen op of na 1 maart 2020. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft hiervoor een online meldloket ontwikkeld.

Wet arbeidsomstandigheden gedetacheerde werknemers in de EU
Voor buitenlandse werknemers die (tijdelijk) in Nederland komen werken, gelden bijzondere regels die in verschillende wetten zijn vastgelegd. Een daarvan is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). Deze wet ziet op drie categorieën van detachering. Het gaat om transnationale:

 • zuivere detachering: de dienstverrichter (werkgever) uit een ander EU-land detacheert zijn werknemers in Nederland en de werknemer werkt onder leiding en toezicht van de dienstverrichter (denk aan: een Duits bedrijf dat in opdracht van een Nederlands bedrijf in Nederland met eigen personeel een kantoorgebouw bouwt).
 • intra-concern detachering: een vestiging van een concern in een EU-land detacheert een werknemer naar een vestiging van hetzelfde concern in Nederland.
 • uitzendarbeid: een uitzendbureau uit een EU-land stelt uitzendkrachten ter beschikking aan een dienstontvanger (inlener) in Nederland om onder leiding en toezicht van deze inlener werkzaamheden te verrichten.

Is sprake van detachering als hiervoor bedoelt, dan hebben de gedetacheerde werknemers recht op bepaalde minimale Nederlandse arbeidsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld het wettelijk minimumloon, naleving van de arbeidstijdenwetgeving en bepaalde voorwaarden uit algemeen verbindend verklaarde cao’s. Ook zelfstandigen uit bepaalde sectoren vallen onder de WagwEU.

Administratieve verplichting: meldingsplicht
Om handhaving van de WagwEU door de Inspectie SZW beter mogelijk te maken, kent de WagwEU al een inlichtingenplicht, administratieplicht en een verplichting tot het aanwijzen van een aanspreekpunt in Nederland. Per 1 maart 2020 komt daar als vierde nu de meldingsplicht bij. Dit houdt in dat de buitenlandse werkgever vooraf moet melden waar, wanneer en met welke werknemers hij tijdelijk in Nederland komt werken. Dit geldt voor alle opdrachten die op of ná 1 maart 2020 worden gestart en/of verlengd.

De buitenlandse werkgever dient de melding die hij heeft gedaan ook aan zijn Nederlandse opdrachtgever te versturen, nu voor laatstgenoemde ook een controleplicht geldt. Beide partijen riskeren een boete bij het niet naleven van de meldings- respectievelijk controleplicht.

Vereiste informatie
De buitenlandse werkgever is verplicht bij de melding de volgende informatie te verschaffen:

 • zijn identiteit en bedrijfsgegevens;
 • de gegevens van de Nederlandse klant/opdrachtgever;
 • de gegevens van de gedetacheerde werknemers;
 • de in Nederland gevestigde contactpersoon;
 • de aard en verwachte duur van de werkzaamheden;
 • de locatie waar de werkzaamheden zullen worden verricht;
 • de identiteit van de persoon die verantwoordelijk is voor de uitbetaling van het loon van de werknemers;
 • de aanwezigheid van een A1-verklaring of ander bewijs waaruit blijkt dat voor de werknemers sociale premies worden betaald.

Conclusie
Hoewel in beginsel het naleven van de verplichtingen uit de WagwEU en het boeterisico gelden voor de buitenlandse werkgever (dienstverrichter), kan ook aan de Nederlandse opdrachtgever een boete worden opgelegd indien niet aan de controleplicht wordt voldaan. Deze bestuurlijke boete bedraagt in principe EUR 12.000,- en kan naar omstandigheden worden gematigd of verhoogd. Heeft u te maken met een situatie waarin sprake is van grensoverschrijdende inzet van werknemers (of zelfstandigen)? Dan is het van belang na te gaan of aan de administratieve verplichtingen van de WagwEU is voldaan.

Wilt u meer informatie?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van de advocaten van team Arbeidsrecht of team International Desk. Wij houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen in het Arbeidsrecht via onze website en Arbeidsrecht LinkedIn pagina.

Februari 2020