Skip to main content

Een ouder klaagt erover dat haar zoon met een mavodiploma niet naar de havo mag en de school hem ook niet wil uitbesteden naar het volwassenonderwijs om daar zijn havodiploma te halen. Scholen mogen voor de doorstroom van mavo naar havo eigen beleid vaststellen. Er is een wetsvoorstel in de maak om die beleidsvrijheid te beperken.

De klacht
De leerling voldoet niet aan de voorwaarden van het Programma van Toetsing en Afsluiting (“PTA”) van de school om met een mavodiploma direct door te kunnen stromen naar de havo. De docentenvergadering heeft hem als bespreekgeval aangemerkt hoewel hij eigenlijk ook daarvoor punten tekort kwam, maar de conclusie is dat hij niet mag doorstromen. De school wil evenmin de leerling uitbesteden aan het volwassenonderwijs (“vavo”) om daar zijn havodiploma te halen. Dat zou niet consequent zijn met haar overtuiging dat de leerling op dit moment niet kan doorstromen naar de havo.

De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (“de Commissie”) verklaart de klacht van de ouder hierover ongegrond. Zij stelt allereerst terughoudend te zijn bij de beoordeling van klachten die gaan over een besluit om een leerling niet te laten doorstromen. Zij is terughoudend, stelt de Commissie, omdat scholen beleidsvrijheid hebben om aanvullende voorwaarden te stellen bij de doorstroom van mavo naar havo. Er is op dit moment nog geen wet op grond waarvan de aanvullende voorwaarden niet geldig zijn.

De Commissie toetst daarom slechts of de school in redelijkheid heeft kunnen komen tot het oordeel dat de leerling niet naar de havo mag. Daarbij gaat de Commissie na of de school bij het nemen van het besluit haar eigen beleid, zoals vastgelegd in het PTA, heeft gevolgd en of de school ouders en leerlingen van dit beleid op de hoogte heeft gesteld. Aan de beide voorwaarden heeft de school naar het oordeel van de Commissie voldaan.

Ook het verzoek om de leerling uit te besteden aan het vavo om daar de havo te doen mocht de school in redelijkheid afwijzen, stelt de Commissie. Volgens de Rutte-regeling kan een school 16- en 17-jarigen uitbesteden aan het vavo als het gaat om leerlingen met bijzondere kenmerken beter in staat stellen een diploma te halen, leerlingen meer kansen te geven om vervolgonderwijs met gunstig resultaat te volgen, of om onderwijsvoorzieningen doelmatiger te gebruiken. De school heeft volgens de Commissie voldoende aannemelijk kunnen maken dat zij over de succesvolle kans voor dit traject gerede twijfels heeft.

Wetsvoorstel gelijke kans op doorstroom vmbo-havo
Het wetsvoorstel Gelijke kans op doorstroom vmbo-havo regelt dat leerlingen met een diploma vmbo in de theoretische (tl) of gemengde leerweg (gl) toegelaten moeten worden tot havo 4, indien zij voldoen aan voorwaarden die bij algemene maatregel van bestuur worden vastgesteld. Deze voorwaarden zullen betrekking hebben op het eindexamen. De ruimte van scholen om zelf te beslissen over de toelating van leerlingen tot de havo wordt hiermee ingeperkt.

Met dit wetsvoorstel ontstaat er voor leerlingen een gelijke kans op doorstroom. Nu stellen scholen zelf vaak aanvullende eisen die per school kunnen verschillen. Dit leidt tot onduidelijkheid en ongelijkheid. De Onderwijsraad is positief over het wetsvoorstel en ziet dit als een eerste stap in de goede richting. Wel benadrukt de Onderwijsraad dat met alleen het wettelijk regelen van de toelating niet kan worden volstaan om de doorstroom te bevorderen. Het grootste knelpunt is namelijk de gebrekkige programmatische aansluiting tussen vmbo en havo. Er zijn dus aanvullende maatregelen nodig om de inhoudelijke aansluiting te verbeteren. De Raad van State heeft inmiddels over het wetsvoorstel geadviseerd. Dat advies van 22 november 2018 zal openbaar worden wanneer het wetsvoorstel voor behandeling naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Ook wettelijk regelen doorstroom havo-vwo
In de Kamerbrief van 10 januari 2019 heeft de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media uiteengezet dat hij analoog aan het wetstraject voor de overstap van vmbo-gl/t naar havo een wetsvoorstel zal ontwerpen voor gediplomeerde havisten die de overstap naar het vwo willen maken. Bij havisten blijken dezelfde problemen te spelen als bij de doorstroom vmbo-havo. Ook zij verdienen volgens de minister een eerlijke kans om met een havo diploma over te stappen naar het vwo. Hij streeft ernaar om de wetgeving voor beide soorten overgangen zoveel mogelijk te laten corresponderen, maar zal ook rekening houden met de verschillen tussen beide soorten overgangen. Zo doen vwo’ers in één vak meer examen, is op het vwo een tweede moderne vreemde taal verplicht en is voor alle profielen wiskunde verplicht. Dit vraagt om extra aandacht van de wetgever voor het voortraject op de havo alsook de begeleiding en voorlichting door scholen.

Vragen?
De doorstroomeisen voor vmbo-havo en havo-vwo mogen nu nog per school verschillen. De wetgeving wordt aangepast om deze eisen bij algemene maatregel van bestuur te regelen, zodat voor de overgang overal gelijke voorwaarden zullen gelden. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met ons team Onderwijs.

Februari 2019