Skip to main content

Het streven van het kabinet is dat in 2030 alle agrarische grond duurzaam wordt beheerd. Samen met maatschappelijke partners, de regio’s en de innovatieve industrie wordt door de overheid gezocht naar economisch volhoudbare vormen van kringlooplandbouw.

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft hiervoor de visie Waardevol en verbonden uitgebracht. Voor de realisatie van deze visie zal het Ministerie in mei 2019 een realisatieplan visie landbouw, natuur en voedsel aan de Tweede kamer aanbieden. De speerpunten van het realisatieplan zijn geënt op:

  1. Versterken positie boer, tuinder en visser in de keten;
  2. Vergroten waardering voor voedsel en versterken verbondenheid boer-burger;
  3. Versterken synergie van landbouw en natuur;
  4. Verduurzamen van de veehouderij;
  5. Herijken van de internationale strategie van Nederland als koploper in kringlooplandbouw.

Om deze doelen op tijd te halen zijn reeds een aantal overheidsacties voor 2019 uitgezet, waaronder een aangekondigde herziening van het pachtbeleid, een bodemstrategie en regionale proefprojecten voor circulaire landbouwinitiatieven.

Niet alleen de boer, tuinder en visser krijgt met deze veranderende wet- en regelgeving te maken. Grondeigenaren dienen ook voorbereid te zijn op strengere richtlijnen ten aanzien van bodem-, lucht-, water- en landschapskwaliteit. Het is belangrijk om duurzaamheidsafspraken vast te leggen in de contracten met de agrarische gebruikers van de gronden of een mogelijkheid te bieden om bestaande afspraken te herijken. Daarnaast kan een incentive worden opgenomen waarbij partijen naar elkaar uitspreken dat wordt toegewerkt naar een duurzaam grondbeheer door de agrarische gebruiker.

Om de waarde van de grond voor nu en in de toekomst te borgen is het van belang om in een vroeg stadium in gesprek te gaan met de agrarische gebruikers van uw gronden. Wenst u eens van gedachten te wisselen over uw grondbeheer, neem dan contact op met Luc Golsteijn of een van zijn collega’s van team Food & Agri.