Skip to main content

De Nederlandse rechtspraak internationaliseert. In 2016 oordeelde de Hoge Raad reeds dat Engelse, Franse en Duitse stukken in beginsel zonder vertaling worden toegelaten tot de procedure. Komend najaar gaat de Nederlandse rechtspraak een stap verder. In Amsterdam wordt als onderdeel van de Rechtbank en van het Gerechtshof Amsterdam een gespecialiseerde meervoudige handelskamer voor het voeren van Engelstalige internationale handelsgeschillen opgericht: de Netherlands Commercial Court (NCC).

Voordelen
Het recht wordt complexer, de wereld globaliseert en internationaal procederen (arbitrage) is vaak erg duur. De opening van de NCC is daarom ook een strategische zet om buitenlandse bedrijven naar Nederland te lokken en om Nederlandse ondernemers tegemoet te komen. Procederen bij de NCC biedt veel voordelen, zoals:

  • De procedure is Engelstalig. De Engelse taal is immers de voertaal in de internationale handelspraktijk.
  • De rechters hebben specifieke kennis en ervaring in het behandelen van internationale zaken. Dit is een groot voordeel ten opzichte van de algemene rechtbanken. Internationale zaken zijn vaak complex door de grote hoeveelheid regelgeving.
  • Er wordt digitaal geprocedeerd. Dit zal niet gaan via KEI, maar via een systeem, dat ook al door de Hoge Raad wordt gebruikt. Zittingen kunnen plaatsvinden in een gedigitaliseerde zaal. Op deze manier kan ook een zitting op afstand plaatsvinden. Dit is een groot voordeel indien een van de partijen ver weg woont. Kosten en tijd worden bespaard.
  • De procedure is flexibel. Aanvullend op het Wetboek van Rechtsvordering geldt een NCC-procesreglement. Hierin is onder andere opgenomen dat een keuze kan worden gemaakt voor een ander bewijsrechtsysteem dan het Nederlandse bewijsrecht. Het Nederlandse bewijsrecht wijkt af van veel andere systemen. Partijen kunnen in een forumkeuzebeding bij de keuze voor de NCC bijvoorbeeld vastleggen dat de IBA Rules on Taking of Evidence in International Arbitration toepasselijk zijn. Een buitenlandse wederpartij zal dit vaak als prettig ervaren. Ook kunnen beeld- en geluidopnamen tijdens de zitting worden gemaakt en kan vooraf aan een getuige een schriftelijke verklaring worden gevraagd. Tevens is er een kamer die oordeelt over geheimhouding van stukken. Dit laatste kan van bijvoorbeeld van belang zijn bij concurrentiegevoelige informatie.

Forumkeuze
Bijzonder aan de NCC is dat partijen de bevoegdheid uitdrukkelijk schriftelijk moeten overeengekomen. Een geschrift dat een dergelijk beding bevat of dat verwijst naar algemene voorwaarden die en dergelijk beding bevatten zijn volgens de wet voldoende, mits het beding door of namens de andere partij uitdrukkelijk is aanvaard. Stilzwijgende aanvaarding is niet mogelijk. Ook de keuze voor de Engelse taal moet uitdrukkelijk geschieden.

De NCC is niet bevoegd voor kantonzaken (zaken met een belang onder de EUR 25.000).

Kosten
De griffierechten voor de procedure zullen naar verwachting EUR 7.500 voor een kort-geding en EUR 15.000 voor een bodemprocedure in eerste aanleg bedragen. Dit lijkt erg veel. Deze kosten zijn echter relatief gering vergeleken met veel Angelsaksische landen. Ook arbitrage pakt vaak duurder uit.

Advies
Wij hebben hoge verwachtingen van de NCC. De komst van de NCC zal internationaal procederen hopelijk sneller, goedkoper en beter maken. Mocht u overwegen een forumkeuze voor de NCC op te nemen, dan helpen wij u graag. Neem dan contact op met Anne-Marie van Dijk of een van onze andere advocaten van team Commerciële Contracten.

Augustus 2018