Skip to main content

Op 21 maart is een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao-hbo. Als de cao-hbo wordt goedgekeurd door de achterbannen van betrokken partijen, zal deze lopen van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2020. Verscheidenheid in arbeidsovereenkomsten, salarisontwikkeling, werkdruk, professionalisering van werknemers en duurzame inzetbaarheid zijn belangrijke thema’s in de nieuwe cao-hbo, naast functiewaardering en het loongebouw.

Belangrijke onderdelen principeakkoord
De nieuwe cao-hbo zal een aantal inhoudelijke en technische wijzigingen met zich meebrengen. Hieronder worden de belangrijkste thema’s van het principeakkoord voor u op een rij gezet.

Loon
Allereerst zijn in de nieuwe cao-hbo afspraken gemaakt over loonsverhoging voor de komende twee jaar. In september 2018 stijgen de salarissen met 2,5%, en in april 2019 met nog eens 2,4%. Daarnaast worden eenmalige (pensioengevende) uitkeringen van EUR 400,- bruto (voor een fulltime dienstverband) uitbetaald in de maanden juni 2018 en juni 2019.

Werkdruk
Dan de werkdruk: al langere tijd is dit een belangrijk thema binnen het hbo. Het is dan ook begrijpelijk dat in de nieuwe cao meer aandacht uitgaat naar dit onderwerp. De medezeggenschap krijgt een positie in het monitoren en beperken van de werkdruk binnen de instelling. Iedere hogeschool zal in samenspraak met de medezeggenschap binnen 1 jaar beleid dienen te ontwikkelen om werkdruk tegen te gaan. Onderwerpen die het beleid moet beslaan zijn onder meer: de Risico-inventarisatie- en Evaluatie (RI&E), het medewerkerstevredenheidsonderzoek, werkklimaat en de personeelsformatie. Over de werkbaarheid en effectiviteit van het beleid dient te worden gerapporteerd in het sociaal jaarverslag van de hogeschool. Als op een bepaald onderwerp geen beleid door de hogeschool wordt ontwikkeld, moet dit worden toegelicht.

Flexibel werk: verscheidenheid en beperkingen
Daarnaast is afgesproken dat er ruimte moet komen voor langer durende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in het geval van specifieke projecten of bij de inzet van extern onderzoeksgeld. Ook bij startende docenten kan een langere arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden overeengekomen. Doel is om zoveel mogelijk arbeidsrelaties onder het regime van de cao brengen in uiteenlopende varianten. Niet te beargumenteren tijdelijkheid dient vervolgens te worden voorkomen en onzekerheid voor de werknemer binnen de arbeidsrelatie dient waar mogelijk te worden begrensd. Dat laatste wordt gerealiseerd door het vermijden van draaideurconstructies en door gelijk werk zoveel mogelijk gelijk te belonen. Duidelijk wordt vastgesteld onder welke omstandigheden tijdelijke arbeidscontracten beargumenteerd en uitgelegd kunnen worden.

Leidende principes in de nieuwe cao-hbo ten aanzien van flexibele arbeidsrelaties zijn:

  • de aard van het werkaanbod is bepalend voor de vorm van de arbeidsovereenkomst;
  • continuïteit in het werkaanbod wordt uitgevoerd op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur of voor bepaalde duur met uitzicht op vast; en
  • tijdelijkheid in arbeidsovereenkomsten is alleen toegestaan is als het beargumenteerd kan worden en uitlegbaar is.

In het principeakkoord is opgenomen dat arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met uitzicht op vast zoals deze nu bestaan – de D3-contracten – vrijwel niet meer voorkomen. Er komt een nieuwe vorm van het D3-contract, waarbij de contractduur is gekoppeld aan de duur van de inwerkperiode, die maximaal 3 jaar bedraagt. De medezeggenschap krijgt onder andere instemmingsrecht over welke beargumenteerbare tijdelijke contractvormen door de instelling gebruikt kunnen worden en over de grootte van de flexibele schil.

Professionalisering en duurzame inzetbaarheid
Ook wordt de regelgeving rond professionalisering vereenvoudigd. Scholing in opdracht van de werkgever en aanvullende professionalisering die is opgenomen in het professionalseringsplan wordt voor 100% in tijd en geld gefaciliteerd. De regeling wordt eenvoudiger en administratief minder bewerkelijk gemaakt. Zo kunnen kostenposten als vervangingskosten, kosten van interne verzorgde training en ook verplichte professionalisering allemaal onder het professionaliseringsbudget worden gebracht.

Functiewaardering en loongebouw
De betrokken partijen zijn er niet zeker van dat de twee functiewaarderingssystemen die in het hbo toegepast worden, nog volledig op elkaar aansluiten. Daarom zal worden onderzocht of deze systemen onder gelijke omstandigheden wel dezelfde inschaling opleveren. De functiematrix in de cao zal vernieuwd worden.

Medezeggenschap
De rol en de taak van de medezeggenschap op hogescholen wordt door dit principeakkoord verzwaard, met name vanwege de taak op het gebied van werkdruk en flexibele schil. Er zal onderzoek worden gedaan naar mogelijkheden om de facilitering van de medezeggenschap op hogescholen te verruimen gericht op het verbeteren en professionaliseren van medezeggenschapsraden. Men beoogt maatregelen in te voeren ter verbetering op korte termijn. Mogelijk is dit al per 1 augustus 2018.

Tot slot
Het zal binnenkort duidelijk worden of alle betrokken partijen definitief akkoord gaan met dit principeakkoord. Wij houden u vanzelfsprekend daarvan op de hoogte. Als de nieuwe cao-hbo van kracht is, heeft dat met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2018 gevolgen voor de hogescholen. Sommige zaken zullen relatief snel worden geëvalueerd. Dat kan vervolgens in bepaalde gevallen – zoals bij het thema flexibel werk – leiden tot het terugdraaien van maatregelen bij het uitblijven van het gewenste effect.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met team Onderwijs.

April 2018