Skip to main content

Op 27 april 2016 zag een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor het PO het licht. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de cao tekst. De cao PO 2016/2017 wordt op 1 juli 2016 van kracht.

Wat omvat het akkoord?

In het oog springen:

  • Voor het bijzonder onderwijs kunnen tijdelijke uitbreidingen, min-maxcontracten en bindingscontracten onderdeel uitmaken van het vervangingsbeleid. Bij het opstellen van het vervangingsbeleid wordt gewerkt in de volgorde van vast, vast/flexibel naar flexibel.

De min-maxcontracten worden opgenomen in de cao PO. Deze contracten zijn uitsluitend voor vervanging en kunnen worden aangegaan voor een verhouding van maximaal 1:2.5 (bijvoorbeeld 8-20 uur).

In de cao PO wordt het bindingscontract (ten minste 1 uur contract) als nieuwe vorm opgenomen. Tijdelijke uitbreidingen van deze contractvorm worden uitsluitend ingezet voor onvoorziene en onplanbare vervanging. Een bindingscontract kan niet meer worden aangegaan na 30 september 2017. Bindingsuren worden tijd- en plaats-onafhankelijk ingevuld, niet aan lestaken gekoppeld en worden ingezet voor professionalisering/duurzame inzetbaarheid/teamactiviteiten. Het contract kent niet de verplichting gehoor te geven aan een oproep.

  • Er zal een herzien stelsel van bovenwettelijke uitkeringen (WOPO) worden afgesproken: “herstel 3e WW-jaar tot maximaal 38 maanden”.

De aanvullende uitkering heeft een totale duur die gelijk is aan de herstelde WW. Gedurende de eerste zes maanden wordt de WW aangevuld tot 75% van de ongemaximeerde berekeningsgrondslag, daarna voor de resterende duur van de herstelde WW tot 70% van de ongemaximeerde grondslag.

Voor ieder jaar onderwijsdiensttijd zoals beschreven in de Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel (WOPO) wordt één maand aansluitende uitkering opgebouwd met een maximum van 38 maanden. De hoogte van de aansluitende uitkering is 70% van de gemaximeerde berekeningsgrondslag.

Er is voorzien in een vangnet. De uitkeringsgerechtigde die op het moment van ontslag 10 jaar of minder voor zijn AOW-gerechtigde leeftijd  staat meteen onderwijsdiensttijd van minimaal 12 jaar, heeft na afloop van de aansluitende uitkering het recht op een extra aansluitende uitkering van 65% van de gemaximeerde berekeningsgrondslag tot aan de voor de persoon geldende AOW-gerechtigde leeftijd.

Er is voorzien in een overgangsregeling WOPO bijzonder onderwijs.

Voor het openbaar onderwijs zal de huidige WOPO-regeling met ingang van 1 juli 2016 op een aantal punten worden gewijzigd:

  • de WW wordt in duur en opbouw hersteld naar de oude situatie van maximaal 38 maanden;
  • de aanvullende uitkering wordt aangepast zoals in de WOPO-regeling geldend voor het bijzonder onderwijs in de nieuwe CAO, en
  • de aansluitende uitkering wordt niet meer begrensd op de leeftijd van 65 jaar, maar wordt aangepast aan de AOW-gerechtigde leeftijd. Voor deze groep geldt dat de hoogte van het vangnet tussen 65 jaar en het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd na afloop van de aansluitende uitkering 65% van de gemaximeerde berekeningsgrondslag betreft. De leeftijdscohorten uit bijlage XVI, artikel 7 verschuiven conform de wijzigingen AOW-gerechtigde leeftijd.
  • Voor de keten is in het bijzonder onderwijs een verruiming van 3 naar 6 contracten en van 24 naar 36 maanden overeengekomen.

De cao-partijen hebben deze verruiming van de wettelijke ketenregeling afgesproken voor werknemers die worden ingezet als vervanger van werknemers met lesgevende taken of met lesgebonden en/of behandeltaken die afwezig zijn.

Voor het openbaar onderwijs geldt dat de ketenbepaling uit de huidige cao PO van kracht blijft. Onbeperkt korte tijdelijke vervangingen binnen drie jaar blijven mogelijk. Er is geen transitievergoeding bij ontslag verschuldigd.

  • Het openbaar onderwijs wordt via de cao PO niet aan de WWZ gebonden.

In het voorjaar van 2017 vindt een evaluatie plaats waarin de invulling van het vervangingsbeleid in de sector wordt onderzocht inclusief de verruiming van de nieuwe ketenbepaling en de effecten van het nieuwe WWZ-beleid.

  • Structurele salarisverhoging

De structurele salarisverhoging bedraagt 3,8%.

Vragen?
Voor vragen over de nieuwe onderwijscao’s en voor juridische ondersteuning bij het vormgeven van een personeelsbeleid passend bij uw organisatie, kunt u contact opnemen met Andries Houtakkers.