Skip to main content

In Nederland zijn circa 800 franchiseformules actief, met ruim 30.000 franchisevestigingen. Deze formule wordt ook vaak toegepast bij ondernemingen in de foodsector, denk aan supermarkten, voedingsproducenten en retail-organisaties.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer, publiceerde op 12 december 2018 het concept voor de nieuwe franchisewet ter consultatie. Reacties op het wetsvoorstel konden worden ingediend tot 31 januari 2019.

Aanleiding nieuwe franchisewet

De aanleiding voor een nieuwe franchisewet is het overwicht dat van nature bestaat in de franchiserelatie bij de franchisegever ten opzichte van de franchisenemer. Vanwege de afhankelijkheid in deze relatie, zijn franchisenemers terughoudend met het uiten van bezwaren en stellen van eisen bij het sluiten van een franchiseovereenkomst. Om dit evenwicht enigszins te herstellen wordt middels dit wetsvoorstel getracht de positie van franchisenemers in de pre-contractuele fase te versterken.

Goed franchisegever- en nemer

Centraal in het wetsvoorstel staat het uitgangspunt dat partijen zich gedragen als ‘goed franchisegever’ en ‘goed franchisenemer’. Het ‘goed franchisegeverschap’ wordt ingevuld door het feit dat de franchisegever zich niet uitsluitend mag laten leiden door zijn eigen belang bij het uitbreiden van de formule. De franchisegever dient zich er van te vergewissen dat de franchisenemer beschikt over voldoende ondernemerschapsvaardigheden. Dit uitgangspunt wordt verder geconcretiseerd door het opnemen van de volgende onderwerpen.

De (precontractuele) uitwisseling van informatie
De franchisegever en franchisenemer verstrekken elkaar alle informatie waarvan ze weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat deze voor de ander van belang is of kan worden. Tussen het verstrekken van informatie en het sluiten van de franchiseovereenkomst zit ten minste een periode van vier weken. Tijdens deze periode wordt de conceptovereenkomst niet ten nadele van de franchisenemer gewijzigd.

De tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst
Wijzigingen van de franchiseovereenkomst vergt voorafgaande instemming van een twee-derde meerderheid van het vertegenwoordigend orgaan van de franchisenemer of de franchisenemer jegens wie de franchisegever de wijziging wil doorvoeren. De overeenkomst kan daardoor niet langer eenzijdig worden gewijzigd.

De beëindiging van de franchisesamenwerking
Om te voorkomen dat een franchisenemer verplicht wordt om zijn onderneming bij het einde van de overeenkomst tegen zeer ongunstige voorwaarden te verkopen aan de franchisegever, moet de overeenkomst voorzien in een vergoeding van opgebouwde goodwill, voor zover die aan de franchisenemer toe te rekenen is.

Het overleg tussen franchisegever en zijn franchisenemers
Voorgesteld wordt dat er jaarlijks ten minste een keer overleg plaatsvindt tussen de franchisegever en franchisenemer. Ook bieden de nieuwe bepalingen concrete handvatten voor de beslechting van geschillen. Tot slot is opgenomen dat van de bepalingen niet ten nadele van de franchisenemer kan worden afgeweken.

Meer informatie

Bent u benieuwd wat de voorgestelde wijzigingen voor uw onderneming betekenen en of dit aanleiding geeft tot aanpassing van uw franchiseovereenkomst? Neem dan contact op met Merel Lentjes van het team Food & Agri of een van onze advocaten van commerciële contracten. Wij helpen u graag verder.

 

Februari 2019