Skip to main content

Op 1 juli 2017 zijn de nieuwe pachtnormen (de maximale pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen) van kracht gegaan.

De pachtnormen worden jaarlijks conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit door het Wageningen Economic Research (WECR) berekend. Hierbij wordt gekeken naar de gemiddelde bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven over de afgelopen vijf jaar. Dit betekent dat de pachtnormen van dit jaar zijn gebaseerd op de periode 2011-2015.

Forse daling pachtnormen
De pachtnormen zijn in 2017 in alle 14 pachtprijsgebieden voor akkerbouw- en grasland ten opzichte van de pachtnormen 2016 gedaald. Het gemiddelde veranderpercentage over de 14 pachtprijsregio’s is min 14,3% en is daarmee fors.

De forse daling komt niet als een verrassing. Bij de vaststelling van de pachtnormen van dit jaar zijn namelijk de slechte resultaten in de melkveehouderij in 2015 meegenomen. Daarnaast is het jaar 2010, wat voor de akkerbouw een bijzonder goed jaar was, weggevallen uit de berekening.

Uit de vastgestelde pachtnormen valt op dat vooral het Zuidwestelijk akkerbouwgebied ten opzichte van andere akkerbouwgebieden laag scoort. De reden hiervan is dat dit gebied een met name ‘zuiver’ akkerbouwgebied is. De jaren 2011 en 2014 waren slechte jaren voor de akkerbouw, maar waren goede jaren voor de melkveehouderij. In meer gemengde gebieden hebben de inkomensfluctuaties in de akkerbouw en melkveehouderij elkaar opgevangen.

Wens voor een nieuw pachtsysteem door grote schommelingen
Opmerking verdient dat bij het vaststellen van de pachtnormen van vorig jaar hetzelfde proces omgekeerd plaatsvond, met als gevolg een stijging van maximale pachtprijzen in de meeste regio’s. Het gevolg hiervan is volgens de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) dat partijen niet weten waar zij aan toe zijn, waardoor de continuïteit en duurzaamheid in gevaar komen. Ook de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) is niet blij met de grote schommelingen van de veranderpercentages. Beide partijen willen derhalve een nieuw pachtsysteem met meer stabiliteit. Wat betreft de ontwikkeling van dit nieuw pachtsysteem is nog geen nieuws te melden.

U vindt de nieuwe pachtnormen hier.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met een van onze Food & Agri  advocaten.