Skip to main content

Vanaf 1 januari 2022 zullen er nieuwe regels gelden voor de verkoop van producten aan consumenten. De bestaande regels zullen ten gunste van de consument verder worden aangescherpt. Verkoopt uw bedrijf producten aan consumenten? Lees dan hieronder wat er gaat veranderen.

Achtergrond

De wetswijziging komt voort uit twee richtlijnen die de EU in 2019 heeft aangenomen. Het betreft de Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten (2019/770) en de Richtlijn consumentenkoop (2019/771). Beide richtlijnen bevinden zich momenteel in het implementatietraject.

De Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten bevat regels voor de levering van digitale inhoud, zoals games en applicaties, en digitale diensten, zoals streamingsdiensten. De Richtlijn consumentenkoop bevat regels over de verkoop van goederen met en zonder digitale elementen, zoals een smartwatch, smartphone of smart-tv. De Richtlijn consumentenkoop is van toepassing op koopovereenkomsten die vanaf 1 januari 2022 worden gesloten. De Richtlijn digitale inhoud is vanaf 1 januari 2022 ook van toepassing op eerder gesloten overeenkomsten.

Door de richtlijn wordt de eis dat een gekocht product aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de consument moet beantwoorden verder gespecificeerd, zodat de consument beter weet waarop hij moet letten als hij een product koopt. Daarnaast bevat de richtlijn nadere regels over garanties en de mogelijkheden van de consument om een actie te starten tegen de verkoper in het geval van een gebrekkig product. Hieronder zal ik nader ingaan op de belangrijkste wijzigingen.

Wijziging 1: Uitbreiding conformiteitseis

Het product dat een verkoper levert, moet aan de overeenkomst voldoen, de zogenaamde conformiteitseis. Een product beantwoordt niet aan de overeenkomst, en is daarmee non-conform, indien zij niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Door de richtlijn wordt de huidige conformiteitseis verder aangescherpt in B2C-relaties. Allereerst moeten geleverde producten uiteraard voldoen aan wat er in de koopovereenkomst is afgesproken.

Het product dient:

  • qua beschrijving, type, kwaliteit, functionaliteit e.d. te voldoen aan de koopovereenkomst;
  • geschikt te zijn voor het door de consument gewenste gebruik indien dit aan de verkoper kenbaar is gemaakt en door hem is aanvaard en
  • te worden voorzien van alle toebehoren, instructies en updates als overeengekomen.

Daarnaast moeten producten ook geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor producten van hetzelfde type gewoonlijk zouden worden gebruikt en de eigenschappen hebben die de consument redelijkerwijs mag verwachten. Als een product hieraan niet voldoet, kan een verkoper alleen nog onder een non-conformiteit uitkomen als hij de consument bij het sluiten van de koopovereenkomst er uitdrukkelijk van op de hoogte heeft gesteld dat een specifiek kenmerk van het goed afwijkt ten opzichte van wat de consument normaal gesproken zou mogen verwachten. Op dit moment geldt nog dat een koper zich niet op non-conformiteit kan beroepen als dat hem ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn. Er zal volgens de nieuwe regels dus sneller sprake zijn van non-conformiteit, wat van voordeel is voor de consument. Als verkoper van producten aan consumenten, dient u hiermee rekening te houden.

Wijziging 2: Verlenging bewijsvermoeden

De koper moet bewijzen dat een geleverd product non-conform is. Consumenten worden in hun bewijslast tegemoet gekomen door een wettelijk bewijsvermoeden. Als binnen zes maanden na aflevering een gebrek aan de zaak optreedt, wordt vermoed dat de zaak bij aflevering al niet aan de overeenkomst heeft beantwoord. Het is dan aan de verkoper om te bewijzen dat de zaak bij aflevering wél aan de overeenkomst heeft beantwoord. De periode waarin dit wettelijk bewijsvermoeden geldt, wordt door de nieuwe wetgeving verlengd naar één jaar vanaf aflevering. Voor ondernemers betekent dit dat consumenten voortaan langer worden gesterkt in hun stelling dat een product non-conform en dat het aantal te vervangen producten naar verwachting zal toenemen.

Wijziging 3: Versterking van remedies

Op grond van de huidige wetgeving moet de consument de verkoper in alle gevallen eerst vragen om het product te herstellen of te vervangen. Pas als dat niet kan of niet gebeurt, heeft de consument recht op ontbinding van de overeenkomst of prijsvermindering. Voortaan kunnen consumenten bij ernstige tekortkomingen meteen al overgaan tot ontbinding van de overeenkomst of prijsvermindering. Wat onder een ‘ernstige tekortkoming’ valt zal per geval verschillend zijn.

Wijziging 4: Vereisten voor garanties

Verder geeft de Richtlijn consumentenkoop een aantal formele vereisten waaraan een door de verkoper afgegeven garantie moet voldoen. Zo moet de verkoper uiterlijk op het moment van levering een garantiebewijs aan de consument verstrekken waarin zaken moeten staan, zoals een duidelijke verklaring dat de consument bij wet recht heeft op kosteloze remedies van de verkoper in geval van een conformiteitsgebrek van de goederen en dat die remedies niet worden aangetast door de garantie. Ondernemers die aan hun klanten garanties geven dienen dus na te gaan of de informatie die zij verstrekken aan de nieuwe wetgeving zal voldoen.

Conclusie

De richtlijnen zorgen ervoor dat de beschermingsregels voor consumenten nog verder worden aangescherpt. Als verkoper is het verstandig u over deze nieuwe regels te laten informeren.

Meer informatie?

Heeft u vragen over de nieuwe regelgeving of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Dirk Arents of één van onze advocaten van Team Commerciële Contracten.

 

September 2021