Skip to main content

Op 25 april 2019 is Richtlijn (EU) 2019/633 van het Europees Parlement en de Raad inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen (Richtlijn) gepubliceerd. Intussen is ook een conceptwetsvoorstel ter consultatie ingediend voor de implementatie van de Richtlijn in nationale wetgeving.

Doel Richtlijn
De Richtlijn beoogt te voorzien in een minimumniveau van bescherming voor kleine- en middelgrote leveranciers bij de verkoop van landbouw- en voedingsproducten aan grote afnemers.

De Richtlijn bevat een – niet uitputtende – lijst met elf voorbeelden van verboden oneerlijke handelspraktijken. Zo is het onder andere verboden voor de afnemer om een bestelling van bederfelijke landbouw- en voedingsproducten te annuleren op onredelijke korte termijn. Naast de verboden handelspraktijken bevat de Richtlijn een lijst op met handelspraktijken die oneerlijk zijn, indien deze niet vooraf helder en ondubbelzinnig zijn vastgelegd. Zo kan bijvoorbeeld het retourneren van onverkochte landbouw- en voedingsproducten door de afnemer zonder ervoor te betalen, onrechtmatig zijn. Zodoende biedt de Richtlijn een grondslag tot het indienen van klachten met betrekking tot bepaalde oneerlijke handelspraktijken bij een onafhankelijke geschillencommissie en opent zij een mogelijke ingang tot de rechter.

Wetsvoorstel
Op 8 juli 2019 is het conceptwetsvoorstel ter consultatie ingediend. De handelspraktijken welke worden aangemerkt als oneerlijke handelspraktijken in de Richtlijn worden in het conceptwetsvoorstel overeenkomstig opgenomen. De Autoriteit Consument en Markt is belast met de handhaving van de regelgeving. De consultatie is op 1 september 2019 gesloten.

Een van de gehoorde commentaren van het CBL, branchevereniging voor supermarkten en food servicebedrijven in Nederland, keert zich echter tegen de genoemde bescherming. Zij menen dat deze – meer uitgebreide – bescherming leidt tot hogere prijzen voor consumenten zonder tastbare voordelen voor de leveranciers.  De Minister van Landbouw en Volksgezondheid zal de reacties uit de consulatie verwerken en – indien nodig – aanpassen. Wordt vervolgd.

Meer informatie
Heeft u vragen over oneerlijke handelspraktijken of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Merel Lentjes of een van de advocaten van team Food & Agri. Zij zijn u graag van dienst.