Skip to main content

Op 1 januari 2019 is – met uitzondering van één onderdeel – de Wet Modernisering Faillissementsprocedure in werking getreden. Het doel van de wet is – zoals de naam al doet vermoeden – om de faillissementsprocedure te moderniseren, maar ook te vereenvoudigen en te versnellen. Het Centraal Insolventieregister krijgt een belangrijkere rol als bron van informatie voor de crediteur. Onder meer is het de bedoeling dat hierin heel snel de informatie beschikbaar komt. Omdat hiervoor echter de werkprocessen op de rechtbanken ingrijpend gewijzigd moeten worden, is dit onderdeel nog niet ingevoerd.

De wet heeft op een aantal punten invloed op de rechten en verplichtingen van crediteuren. Hieronder de wijzigingen die – naar mijn mening – voor crediteuren het meest van belang zijn. De wet is van toepassing op faillissementen die zijn/worden uitgesproken ná 1 januari 2019.

Indiening vordering

Een belangrijke wijziging is dat vorderingen uiterlijk 14 dagen voor de dag van de verificatievergadering moeten zijn ingediend bij de curator tenzij de rechter-commissaris anders bepaalt. De rechter-commissaris kan dus een andere termijn bepalen. Die termijn wordt gepubliceerd via het insolventieregister. Let op, de termijn kan door de rechter-commissaris afhankelijk van de situatie worden verlengd, máár ook worden verkort! Bovendien kan de rechter-commissaris ook per type vordering een andere termijn vaststellen al zal dat zeer waarschijnlijk alleen bij grotere en/of complexere faillissementen het geval zijn.

Indien de schuldeiser haar vordering buiten de termijn indient ter verificatie, wordt de vordering niet meer geverifieerd en volgt ook geen uitkering meer op de vordering. Heeft de schuldeiser opgave gedaan van een te lage vordering, dan wordt die te lage vordering geverifieerd. De schuldeiser kan niet meer in verzet komen.

Als het faillissement eindigt in een akkoord kan de vordering niet meer worden afgedwongen tenzij de schuldeiser redelijkerwijs niet in staat was om de vordering binnen de door de rechter-commissaris vastgestelde termijn in te dienen of het akkoord wordt ontbonden. Voorbeeld van een situatie waarin de schuldeiser redelijkerwijs niet in staat is om zijn vordering in te dienen binnen de termijn is bijvoorbeeld de situatie waarin de vordering is gebaseerd op een onrechtmatige daad en de schade zich pas openbaart na verloop van de termijn.

Het voorgaande maakt reeds duidelijk dat de schuldeiser goed moet opletten dat hij (i) de vordering tijdig indient en (ii) voor een juist bedrag. Verder doet de schuldeiser er verstandig aan om zelf geregeld het insolventieregister te (laten) raadplegen voor eventuele wijzigingen/updates. Overigens blijft de verplichting bestaan dat de curator de schuldeiser ook moet informeren over de termijn én het gevolg van het niet tijdig indienen.

Een duidelijke verbetering is dat de curator nu ook zelf bevoegd is om vorderingen op de lijst van (voorlopig erkende) crediteuren te plaatsen. Voor de duidelijkheid, de curator is daartoe bevoegd, maar niet verplicht. De schuldeiser mag dus niet ervan uit gaan dat de curator de vordering op de lijst plaatst en doet er goed aan om in geval van twijfel of onduidelijkheid daarover in contact te treden met de curator. Na het verlopen van de termijn waarbinnen de vorderingen moeten zijn ingediend, mag ook de curator zelf de vordering niet meer op de lijst plaatsen.

Communicatie

De wet voorziet in de mogelijkheid dat de curator ook per email met de schuldeisers kan communiceren. Bevestigingen van plaatsing van de vordering op de lijst, communicatie over de termijn van indiening van de vordering, de oproeping voor de verificatievergadering kan via email. Het is uiteraard wel de verantwoordelijkheid van de schuldeiser om het juiste emailadres én eventuele wijzigingen daarvan tijdig door te geven. Tref ook voorzieningen dat emails van de curator niet in de spambox belanden.

Oproepingen voor een verificatievergadering kunnen ook worden gedaan via een advertentie in een landelijk dagblad of via een website.

Onderhandse verkoop

De nieuwe wet bepaalt dat de curator geen toestemming meer behoeft van de rechter-commissaris voor de verkoop van activa als de verkoopprijs exclusief omzetbelasting minder is dan EUR 2.000,- bedraagt. Bedacht dient te worden dat het niet mogelijk is om de verkoop “op te knippen” in deelverkopen van maximaal EUR 2.000,-.

De eerste stappen naar modernisering zijn gezet

De faillissementswet is door invoering van de Wet Modernisering Faillissementsprocedure een stukje moderner geworden. Niet alle door de praktijk voorgestelde wijzigingen hebben het gehaald en ook dienen er nog technische wijzigingen te worden doorgevoerd in het insolventieregister dat een belangrijkere rol heeft gekregen. We zijn echter op de goede weg naar een efficiëntere, modernere en snellere wijze van afwikkeling van faillissementen.

Heeft u vragen, aarzel niet om contact meta advocaat ondernemingsrecht, Jeroen Tulfer, op te nemen.

Januari 2019