Skip to main content

Namens team Arbeidsrecht willen wij u een succesvol, gelukkig en gezond 2021 wensen.

Het jaar 2020 is een bewogen jaar geweest, dat van eenieder van ons veel heeft gevraagd. Ook in het arbeidsrecht vonden in 2020 diverse veranderingen plaats, waar wij in dit bericht op terugblikken. Daarbij kijken wij ook vooruit naar 2021 en naar de wijzigingen in het arbeidsrecht die dit nieuwe jaar met zich mee brengt.

Terugblikken 2020

Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (hierna: WAB) in werking getreden. Onderdeel van de WAB was de invoering van de ‘i-grond’ als nieuwe ontslaggrond. In 2020 hebben rechters zich al gebogen over deze nieuwe ‘cumulatiegrond’. Voor een succesvol beroep op de cumulatiegrond lijkt te zijn vereist dat in ieder geval één van de afzonderlijke ontslaggronden bijna voldragen is. Daarnaast blijkt uit gepubliceerde rechtspraak dat afzonderlijk moet worden gemotiveerd welke omstandigheden uit twee of meer van de wettelijke ontslaggronden ertoe hebben geleid dat in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Begin 2020 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat gedeeltelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst wettelijk gezien niet mogelijk is (‘Victoria-beschikking’). Partijen kunnen echter wel alternatieve routes bewandelen door bijvoorbeeld in onderling overleg afspraken te maken over een gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst (met toekenning van een gedeeltelijke transitievergoeding), aldus de Hoge Raad.

In november volgde het – toch wel baanbrekende – arrest van de Hoge Raad, inzake de beoordeling of er een arbeidsovereenkomst heeft bestaan. Heel lang gold de zogenaamde Groen/Schoevers-maatstaf, waarbij de bedoeling van partijen bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst leidend werd geacht. Bij de beoordeling of iemand werkzaam is als zelfstandige of als werknemer is de bedoeling van partijen echter niet langer relevant. Het gaat om de aanwezigheid van de elementen uit artikel 7:610 BW en de feitelijke uitvoering die door partijen aan de overeenkomst wordt gegeven.

Naast bovenstaande – noemenswaardige – uitspraken, kenmerkte de rechtspraak in 2020 zich ook vooral door de eerste corona-gerelateerde uitspraken. Zo bleek onder andere dat de coronacrisis geen recht op thuiswerken geeft en een niet-zieke werknemer doorgaans in beginsel recht heeft op volledige loondoorbetaling (bij een quarantaine wegens corona).

Vooruitkijken 2021

Hoogstwaarschijnlijk zullen in 2021 meer corona-gerelateerde uitspraken volgen. Bijvoorbeeld op het vlak of werkgevers werknemers kunnen verplichten om zich te vaccineren en zo nee, wat te doen als werknemers daardoor niet ingezet kunnen worden in het kader van de veiligheid?

Wat 2021 ook zal brengen, is een (kleine) aanpassing van de WAB. Werkgevers moesten sinds de invoering van de WAB reeds een vaste arbeidsomvang (van het gemiddeld aantal gewerkte uren in de voorafgaande 12 maanden) aanbieden aan de werknemer waarvan de oproepovereenkomst één jaar heeft geduurd. Per 1 juli 2021 geldt voor dat aanbod een aanvaardingstermijn van één maand voor de werknemer en moet het (geaccepteerde) aanbod uiterlijk ingaan op de eerste dag van de 15de maand.

Daarnaast geldt in het jaar 2021 voor de transitievergoeding een wettelijk maximum van € 84.000,- of een jaarsalaris bruto; een verhoging van € 1.000,- ten opzichte van 2020.

In aanvulling op de – per 1 april 2020 geldende – compensatieregeling transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid is per 1 januari 2021 de Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging ingevoerd. Kleine werkgevers kunnen voortaan compensatie aanvragen bij het UWV voor transitievergoedingen die worden betaald bij bedrijfsbeëindiging wegens pensionering, arbeidsongeschiktheid of overlijden van de kleine werkgever.

Wij van Team arbeidsrecht kijken uit naar het nieuwe jaar en hopen u vanzelfsprekend weer van dienst te zijn in 2021. Uiteraard zullen wij ook dit jaar kennissessies en een seminar verzorgen.

Wilt u meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van de advocaten van team Arbeidsrecht. Wij houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen in het Arbeidsrecht via onze website en Arbeidsrecht LinkedIn pagina.

Januari 2020