Skip to main content

Update:
Op 4 juni 2020 is een wetsvoorstel ter consultatie aangeboden om bedrijven die in moeilijkheden zijn geraakt door de corona-crisis een adempauze te gunnen. Het wetsvoorstel biedt bedrijven in moeilijkheden de mogelijkheid om aan de rechtbank te vragen de behandeling van een faillissementsaanvraag aan te houden of verhaalacties te schorsen. Het bedrijf in moeilijkheden zal onder meer moeten aantonen dat de liquiditeitsnood het gevolg is van de beperkende maatregelen in het kader van het corona-crisis. De wetgever beoogt dit wetsvoorstel op zeer korte termijn te behandelen. Het wetsvoorstel vormt een gewenste aanvulling op het eerder reeds gewijzigde procesreglement. Het consultatievoorstel is te raadplegen via: https://www.internetconsultatie.nl/betalingsuitstelwet.

Sinds 17 maart 2020 zijn de rechtbanken dicht op het advies van het RIVM. Alleen urgente zaken gaan door. Insolventiezaken zijn aangemerkt als urgent. Deze zaken zijn urgent omdat een uitgestelde behandeling kan leiden tot grote (maatschappelijke) schade. Faillissementsaanvragen worden dus nog wel behandeld.

Voor de behandeling van insolventiezaken geldt in aanvulling op het bestaande procesreglement een tijdelijke regeling. Deze regeling draagt als titel: “Tijdelijk afwijkende regeling Insolventiezaken rechtbanken vanwege de bijzondere omstandigheden door de Corona-crisis“. Dit is een duidelijk voorbeeld van nood breekt wet.

De regeling moet het functioneren van rechtbanken waarborgen, terwijl gelijktijdig rekening wordt gehouden met de aangescherpte gezondheidsmaatregelen. De regeling beoogt het fysieke contact met medewerkers van de rechtspraak zoveel als mogelijk te beperken.

Onderstaand zijn de belangrijkste punten met betrekking tot faillissementsaanvragen samengevat.

Worden faillissementsverzoeken behandeld?
Ja, faillissementsaanvragen worden behandeld door de rechtbank.

Hoe vindt de behandeling van een faillissementsverzoek plaats?
Een faillissement kan op eigen verzoek worden uitgesproken en op verzoek van een schuldeiser.

Bij een eigen aangifte kan de verzoeker zoals altijd gebruik maken van het formulier eigen aangifte of een verzoekschrift door een advocaat laten indienen. Een eigen aangifte wordt waar mogelijk schriftelijk afgedaan of via een telefonische (beeld)verbinding. De verzoeker wordt hierover gebeld door de rechtbank.

Bij een faillissementsaanvraag door een schuldeiser verloopt de procedure schriftelijk en/of telefonisch. De rechtbank zal in dit geval een oproepbrief aan de (advocaat van de) wederpartij toesturen. Een behandeling zal plaatsvinden via een telefonische (beeld)verbinding.

Een bezoek aan de rechtbank is dus zowel bij een eigen aangifte als bij de aanvraag door een schuldeiser niet nodig.

Weegt het corona-virus mee bij de beoordeling van een faillissementsverzoek?
Ja, de rechtbank toetst altijd of er sprake is van voldoende rechtsbescherming en bescherming tegen misbruik van de situatie. Iedere situatie wordt apart beoordeeld. De rechter kijkt naar alle relevante omstandigheden. De huidige pandemie en de daarmee samenhangende (economische) situatie worden daarbij meegewogen.

Dit toetsingskader wordt bijvoorbeeld ook toegepast bij het verzoek om conservatoir beslag te mogen leggen. De rechtbank beoordeelt ook deze verzoeken kritischer.

Faillissementsaanvraag als incassomiddel?
In de praktijk worden faillissementsaanvragen vaak gebruikt als incassomiddel.

De rechtspraak doet een nadrukkelijk beroep op stakeholders om de urgentie van insolventiezaken kritisch te beoordelen. Als een zaak kan wachten dan wordt verzocht om deze niet in te dienen. Bij stakeholders kan worden gedacht aan banken, de belastingdienst, pensioenfondsen, verhuurders en de betrokken advocaten. De noodzaak vormt onderdeel van de toetsing. Tijdens de corona-crisis zijn er dus niet alleen maatschappelijke maar ook tactische redenen om (nog) voorzichter te zijn met faillissementsaanvragen.

Conclusie
Insolventiezaken zijn urgent en gaan door. De gezondheid van iedereen staat voorop. Faillissementsaanvragen worden daarom behandeld zonder een zitting in persoon. Mocht u worden geconfronteerd met een faillissementsaanvraag dan is het van belang om verweer te voeren. In het verweer kan een beroep worden gedaan op misbruik van bevoegdheid om het faillissement aan te vragen tijdens de corona-crisis. Het zal dan wel duidelijk moeten zijn dat de corona-crisis de oorzaak is van de liquiditeitsproblemen.

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Lodewijk Hox of één van de andere advocaten van team Insolventie & Herstructurering.

3 april 2020
Laatst gewijzigd: 4 juni 2020