Skip to main content

Op dinsdag 12 april 2016 is het onderhandelaarsakkoord tot stand gekomen voor de cao VO. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 juli 2016 tot 1 oktober 2017. In dat kader is de Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel VO (hierna: WOVO) herzien.

Als gevolg van de WWZ is ook voor het bijzonder onderwijs de publieke WW- uitkering gemaximeerd tot 24 maanden en is de transitievergoeding geïntroduceerd. Daarnaast is er de wens om bepaalde sociale zekerheidsrechten te behouden. In de nieuwe cao wordt de WOVO vervangen door de volgende regeling. Naast de te ontvangen WW-uitkering wordt zowel de aanvullende- als de aansluitende WW-uitkering gehandhaafd. Deze bovenwettelijke uitkeringen zijn in de nieuwe situatie niet gebaseerd op het maximum dagloon, maar op het laatstverdiende loon.

Onder de huidige cao wordt de WW-uitkering gedurende de eerste 12 maanden per dag aangevuld tot 78% en vervolgens voor de resterende duur van de wettelijke periode waarin recht op WW bestond, tot 70% van de ongemaximeerde berekeningsgrondslag. Onder de nieuwe cao wordt de WW- uitkering gedurende de eerste 6 maanden aangevuld tot 75% van het laatstverdiende loon. Na deze periode van 6 maanden heeft de werknemer gedurende een periode van maximaal 18 maanden recht op een aanvulling van de WW-uitkering tot 70% van het laatstverdiende loon.

In weerwil van de vermindering van de WW-duur tot maximaal 24 maanden zijn er afspraken gemaakt over betaling (herstel) van het derde WW-jaar, voor werknemers die daarvoor op basis van hun arbeidsverleden in aanmerking komen. Dit betekent dat de werknemer, na de periode van 24 maanden waarin deze wettelijk recht heeft op WW, nog voor een verlenging van deze periode in aanmerking komt van maximaal 14 maanden.

Na de periode van aanvullende WW heeft de werknemer die minimaal vijf jaar in het onderwijs heeft gewerkt ook nog recht op een aansluitende WW-uitkering. Voor elk gewerkt jaar in het onderwijs ontstaat een maand recht op aansluitende uitkering. Deze aansluitende uitkering is gemaximeerd tot 34 maanden. De hoogte van de aansluitende WW-uitkering is 70% van het laatstverdiende loon, maar is wel gemaximeerd en wel op 70% van einde schaal 11 (LC).

De totale duur van de WW-uitkering bedraagt dan ook maximaal 24 (WW-duur) + 14 (herstel derde WW-jaar) + 34 (aansluitende uitkering)  = 72 maanden.

Voor oudere werknemers die ten minste vijftien jaar in het onderwijs hebben gewerkt, geldt een afwijkende/aanvullende regeling. Deze regeling geldt voor de werknemer die wordt ontslagen binnen 10 jaar voorafgaand aan de AOW- gerechtigde leeftijd en aan het einde van de periode van aansluitende WW- uitkering nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Deze werknemer heeft daarna nog eens recht op een aansluitende uitkering tot het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. De hoogte van deze uitkering bedraagt ook 70% van het laatstverdiende loon en is gemaximeerd op 130% van het wettelijk minimumloon.

Voor het openbaar voortgezet onderwijs blijft de WOVO van toepassing, met dien verstande dat hierin een aantal wijzigingen wordt aangebracht:

  • herstel van derde WW-jaar;
  • aanpassing huidige aanvullende uitkering zoals in het bijzonder onderwijs;
  • aansluitende uitkering wordt gemaximeerd op de AOW-gerechtigde leeftijd.


Er is bovendien voorzien in overgangsrecht. Een belangrijke bepaling daarin is dat werknemers die op of na 1 juli 2016 worden ontslagen gedurende de periode van vijf jaar kunnen kiezen voor het sociaal zekerheidsstelsel zoals geldend in het openbaar onderwijs. Er zal dan geen transitievergoeding worden verstrekt en het ontslag dient te geschieden middels een vaststellingsovereenkomst.

De nieuwe regeling is weliswaar een versobering ten opzichte van de WOVO, maar is nog steeds te beschouwen als een zeer gunstige regeling voor werknemers in het voortgezet onderwijs. Dit vanwege het aanvullende en  aansluitende deel bovenop de reguliere uitkering en het herstel van het derde WW-jaar. Overigens is nog niet helemaal duidelijk of dit derde ziektejaar op de gebruikelijke wijze (een vierde deel door het bevoegd gezag en drie vierde deel collectief) wordt gefinancierd. Zodra hierover duidelijkheid bestaat zullen wij u uiteraard direct informeren.

De verwachting is dat op zeer korte termijn een (vergelijkbaar) onderhandelingsakkoord tot stand zal komen voor het primair onderwijs, waarbij ook de WOPO zal worden herzien. Hierover zullen wij u direct na de meivakantie informeren.

Voor vragen over de nieuwe cao VO kunt u contact opnemen met ons team onderwijs.