Skip to main content

De Uitvoeringswet, die van toepassing is vanaf boekjaar 2016, bepaalt dat de deponeringstermijn van de jaarrekening is verkort naar twaalf maanden (dat was eerst dertien maanden). Dit betekent dat de jaarrekening over het boekjaar 2016 uiterlijk 31 december aanstaande bij de KvK moet zijn gedeponeerd. De ruimere deponeringstermijn van dertien maanden is in zijn geheel komen te vervallen.

Het niet (tijdig) deponeren van de jaarrekening kan tot serieuze consequenties leiden. Los van het feit dat dit een strafbaar feit oplevert, leidt dit in faillissement vaak tot discussies met de curator. De wet bepaalt dat het niet (tijdig) deponeren van de jaarrekening als “onbehoorlijk bestuur” kwalificeert en dat dit onbehoorlijke bestuur vermoed wordt een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn. Een curator kan u dan onder omstandigheden aansprakelijk houden voor het gehele boedeltekort. Het is daarom verstandig altijd (tijdig) de jaarrekening te deponeren.

Heeft u vragen over het deponeren van de jaarrekening, heeft u te maken met een curator die u aansprakelijk houdt voor het boedeltekort wegens het niet (tijdig) deponeren van de jaarrekening of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met de advocaten van ons team Insolventie & Herstructurering.