Juridisering

Er is veel te doen over ‘juridisering’ in het onderwijs. Ouders die via de rechter bewerkstelligen dat hun kind toch slaagt voor het eindexamen of niet van school wordt verwijderd. Studenten die door tussenkomst van de rechter een negatief bindend studieadvies proberen af te wenden. Schadeclaims. Onze hulp is waar mogelijk erop gericht om het conflict minnelijk op te lossen.

Varia conflicten

Verschillen van mening tussen de ouder of verzorger van een leerling en de school of tussen de student en de onderwijsinstelling worden meestal in overleg opgelost. Maar het kan zijn dat partijen en samen niet uitkomen en er een geschil ontstaat. Een geschil kan gaan over de toekenning van een cijfer, de afwijzing van een verzoek tot onderwijsondersteuning, het besluit om een leerling of student niet toe te laten dan wel te verwijderen, een gebieds- en contactverbod voor de ouder of verzorger wegens grensoverschrijdend gedrag, een negatief bindend studieadvies, aansprakelijkheid voor letsel op school of studievertraging. Enzovoorts. Ook onenigheid tussen de medezeggenschapsraad en het bevoegd gezag kan uitmonden in een juridisch geschil.

Varia instanties

In veel gevallen zullen partijen eerst gebruik (dienen te) maken van een interne klacht- of bezwaarprocedure voordat zij het geschil aan een externe instantie voorleggen. In het onderwijs zijn legio geschillencommissies belast met de behandeling van klachten, bezwaar en beroep. Per geval zal moeten worden beoordeeld welke procedure van toepassing is. Kenmerkend voor de (meeste) geschillencommissies is dat zij geen juridisch bindende uitspraken doen. Hun adviezen zijn echter wel gezaghebbend en worden doorgaans opgevolgd. Een gang naar de rechter wordt meestal gezien als een laatste redmiddel. Afhankelijk van de aard van het geschil is de bestuursrechter bevoegd of de burgerlijke rechter.

Onze diensten

Wij kunnen u – ouder/verzorger, student, bevoegd gezag – bijstaan in een onderwijsgeschil. Wij hebben veel ervaring met interne procedures voor klachten, bezwaar en beroep alsook met het voeren van procedures bij de geschillencommissies in alle onderwijssectoren, het College voor de Rechten van de Mens en de rechtspraak. Heeft u vragen, neem dan contact op met team Onderwijs.