Sectorwetten

Artikel 23 Grondwet vormt de basis voor alle onderwijswet- en regelgeving. Het onderwijsrecht is vooral te vinden in de sectorwetten voor het primair, voortgezet, speciaal, middelbaar beroeps- en hoger onderwijs. Daarnaast is er een overkoepelende wet voor het onderwijstoezicht. Voor de kinderopvang is er een algemene Wet kinderopvang.

Complexe structuur

Hoewel de sectorwetten voor het onderwijs onderling veel overeenkomsten vertonen, zijn er ook veel verschillen die bij de beantwoording van specifieke vraagstukken van belang zijn. Daarbij komt dat de sectorwetten zijn uitgewerkt in lagere regelgeving van de rijksoverheid en soms ook op gemeentelijk niveau, zoals op het gebied van de onderwijshuisvesting, en tal van beleidsregels. De advocaten van team Onderwijs weten in dit woud van regels uitstekend de weg.

Altijd in beweging

Aan het onderwijsrecht wordt voortdurend geschaafd. Er zijn altijd nieuwe wetsvoorstellen in voorbereiding of in behandeling bij het parlement. Enkele wetgevingsoperaties van de afgelopen jaren zijn de wet goed toezicht goed bestuur, de introductie van passend onderwijs, de wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, de wet toelatingsrecht in het middelbaar beroepsonderwijs en de wet bescherming van namen en graden van hogeschool en universiteit. Conflicten over de uitleg en toepassing van het onderwijsrecht worden aan de rechter of speciale geschillencommissies voorgelegd.

Up-to-date

Het is onze taak om steeds van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te zijn en deze kennis met u te delen door middel van publicaties, het geven van seminars en natuurlijk in onze advisering. Wij houden onze kennis van het onderwijsrecht continu up-to-date door het volgen van opleidingen en onze activiteiten voor de Vereniging voor Onderwijsrecht.

Actuele thema’s

Actuele onderwijsrechtelijke thema’s waar wij ons op richten zijn onder meer bekostiging, passend onderwijs, governance en samenwerkingsvormen, medezeggenschap, kwaliteitszorg, toelating en verwijdering, examinering en graadverlening.

Uitleggen en toepassen

Heeft u vragen over de uitleg en toepassing van het onderwijsrecht? Neem dan contact op met team Onderwijs.