Skip to main content

Op 26 oktober 2016 heeft de Rechtbank Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2016:8138) een uitspraak gewezen waarin een oordeel is gegeven over de onderzoeksplicht die rust op de koper bij de aankoop van bederfelijke waren.

Feiten
Green Food  is een vennootschap die zich bezighoudt met de verkoop van kwaliteitsgroenten en –fruit. Hillfresh importeert groenten, fruit en exoten ten behoeve van supermarkten en groothandels in Nederland en Europa. Tussen Green Food en Hillfresh is een overeenkomst gesloten tot koop en levering van (rode) druiven. Hillfresh heeft zich er toe verplicht aan Green Food tweeëntwintig pallets (rode) druiven te leveren. De druiven worden geleverd onder de leveringsconditie ‘ex works’ (dit wil zeggen: vanuit het bedrijfspand van Hillfresh aan Green Food). Green Food heeft op haar beurt de partij druiven doorverkocht aan een derde. Op het moment van aflevering van de druiven bij de afnemer van Green Food bleek dat de druiven in dusdanig slechte conditie verkeerden dat de afnemer weigerde tien van de tweeëntwintig pallets in ontvangst te nemen.

Vordering Green Food
Green Food stelt dat Hillfresh tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst, nu de gekochte druiven van slechte kwaliteit waren en Green Food als gevolg hiervan schade leed.

Verweer Hillfresh
Hillfresh betwist de toerekenbare tekortkoming van de partij druiven. Als argument voert Hillfresh aan dat de partij druiven ‘ex works’ zijn afgeleverd. Wat er na het moment van aflevering met de druiven gebeurt, is voor rekening en risico van Green Food, aldus Hillfresh. Op Hillfresh rustte niet de verplichting het vervoer van de partijen te regelen. Kortom: Hillfresh stelt zich op het standpunt niet verantwoordelijk te zijn voor het vervoer van de geleverde vracht.

Beoordeling
Door de rechtbank wordt allereerst de term ‘ex works’ toegelicht. Gesteld wordt dat op basis van de toelichting op de Incoterms van de International Chamber of Commerce (ICC) volgt dat de leveringsconditie ‘ex works’ inhoudt dat de verkoper levert wanneer hij de goederen gereed voor transport ter beschikking stelt van de koper in het bedrijfspand van de verkoper of op een andere overeengekomen plaats (bijvoorbeeld werkplaats, fabriek of opslagplaats). De verkoper is niet verplicht het vervoer van de goederen vanaf zijn bedrijfspand te regelen, evenmin de goederen te laden in het voertuig waarmee de goederen door of ten behoeve van de koper worden opgehaald. Dit betekent dat voor aflevering van de goederen voldoende is dat de verkoper de goederen gereed voor transport aan de koper verschaft in zijn bedrijfspand. Bij het verlaten van het bedrijfspand van de verkoper gaat het risico van verlies of beschadiging van de gekochte goederen over op de koper.

Partijen hebben dienovereenkomstig de leveringsconditie ‘ex works’ gehandeld. Green Food regelde immers het transport van de druiven naar zijn afnemer en Hillfresh behoefde enkel de waren gereed te maken in haar bedrijfspand. Green Food zou de waren daar afhalen en door transporteren. Op het moment van terbeschikkingstelling van de waren door Hillfresh gaat het risico voor verlies of beschadiging over naar Green Food.

Dit zorgt ervoor dat de partij druiven op risico van Green Food is gereisd naar de afnemer. Uit een deskundigenrapport is gebleken dat de schade niet kan zijn ontstaan tijdens het transport, maar al voor inladen was ontstaan. De rechtbank stelt dat op Green Food als koper van bederfelijke goederen de verplichting rust de afgeleverde partij druiven behoorlijk te controleren. Nu Green Food heeft nagelaten de bederfelijke waren zorgvuldig te controleren, heeft Green Food daarmee het recht verloren om later nog over non-conformiteit wegens gebreken te klagen. Deze gevolgtrekking spoort met artikel 7:23 BW, aldus de rechtbank.

Opmerking
Op het moment dat bederfelijke worden gekocht, is het raadzaam stil te staan bij de voorwaarden waaronder de waren worden geleverd. Wanneer wordt overeengekomen de waren te leveren onder de leveringsconditie ‘ex works’, loopt de koper een groter risico op het moment dat de waren niet voldoen aan de gestelde eisen. Om te voorkomen dat de schade op een te laat moment wordt geconstateerd is het raadzaam de afgeleverde waren op het moment dat ze door de verkoper ter beschikking worden gesteld, zorgvuldig te controleren.

Meer informatie
Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze advocaten van de sectorgroep Food & Agri. Zij zijn u graag van dienst.

12 januari 2017