Skip to main content

Indien de vennootschap verkeert in de toestand dat hij is opgehouden te betalen, kan het faillissement worden aangevraagd. Zodra het faillissement wordt uitgesproken, wordt een curator aangesteld. De curator is vervolgens belast met het vereffenen van de boedel, bijvoorbeeld door de inventaris, voorraad en het onroerend goed van de onderneming te verkopen.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om tot ontbinding van de vennootschap en tot vereffening van het vermogen over te gaan. Het besluit tot ontbinding dient door de algemene vergadering te worden genomen. In beginsel worden vervolgens de huidige bestuurders de vereffenaars van het vermogen. Indien de vennootschap op het moment van de ontbinding geen baten (actief) meer heeft, volgt geen vereffening en houdt hij direct op te bestaan.

Het is van belang om de juiste keuze te maken. Ook gedurende de coronacrisis. Het belang om de juiste keuze te maken, kwam aan de orde in een zaak die voor de Rechtbank Den Haag kwam. In deze zaak werd het faillissement op eigen verzoek van een vennootschap uitgesproken op advies van de advocaat en accountant. Vervolgens werd een curator aangesteld. De curator kwam na zijn aanstelling in verzet tegen de faillietverklaring omdat de gefailleerde vennootschap de bevoegdheid om het (eigen) faillissement aan te vragen zou hebben misbruikt. De rechtbank is het daarmee eens en vernietigt het faillissement. De rechtbank overweegt dat de vennootschap geen te vereffenen vermogen heeft en dat niet is gebleken dat hier verandering in kan komen. Doordat de vennootschap in dat geval niet voor ontbinding heeft gekozen, maar voor de eigen aangifte van het faillissement, is de curator in de positie gebracht dat hij werkzaamheden moet uitvoeren zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. Aan deze keuze ligt volgens de rechtbank geen gerechtvaardigd belang ten grondslag, hetgeen meebrengt dat sprake is van misbruik van bevoegdheid. Het verzoek van de curator wordt daarom toegewezen en het faillissement wordt vernietigd.

De aanvraag van het faillissement van uw onderneming is dus niet altijd de juiste keuze. Dit kan betekenen dat het faillissement door de rechtbank wordt vernietigd en u onnodig kosten maakt. Laat u daarom goed informeren over de mogelijkheden en risico’s van bedrijfsbeëindiging.

Meer informatie
Heeft u vragen over deze bijdrage of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met één van de advocaten van ons team Insolventie & Herstructurering.

April 2020