Skip to main content

Aanvullingswet grondeigendom
Onlangs is het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet voor advies aangeboden aan de Afdeling advisering van de Raad van State. Daarmee is een volgende stap gezet in de stelselherziening van het omgevingsrecht. De Aanvullingswet is een van de vier aanvullingswetten bij de Omgevingswet.

De Aanvullingswet zal de Omgevingswet aanvullen met regelingen voor het voorkeursrecht, onteigening, de inrichting van het landelijk gebied en kavelruil. De wet bevat ook een verdere vereenvoudiging van het kostenverhaal, dat al in de Omgevingswet is opgenomen. Kostenverhaal gaat over het verhalen van kosten voor investeringen in publieke voorzieningen, zoals riolering en straatverlichting.

De instrumenten voor het grondbeleid zitten nu in verschillende wetten. De samenhang daartussen is soms niet goed. Met de Aanvullingswet worden de regels in de Omgevingswet geïntegreerd en waar mogelijk geüniformeerd, zodat deze beter op elkaar zijn afgestemd en het gebruik daarvan inzichtelijker wordt. Dit nodigt uit tot een meer samenhangende inzet van de verschillende instrumenten. Daarmee is de overheid beter in staat om in te spelen op de huidige en toekomstige maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving.

Na ontvangst van het advies en het opstellen van het nader rapport zal het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer worden ingediend. Het is de bedoeling dat de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treedt, waarbij de Aanvullingswet opgaat in de Omgevingswet. Inmiddels is gestart met het opstellen van het Aanvullingsbesluit grondeigendom.

Meer informatie
Heeft u vragen over dit onderwerp? Wilt u meer  informatie? Neem dan contact op met onze advocaten van team Bestuursrecht. Zij zijn u graag van dienst.