Skip to main content

Aanvullingswet bodem ingediend bij Tweede Kamer

Op 23 januari 2018 heeft het kabinet het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer. De Aanvullingswet bodem is één van de vier aanvullingswetten bij de Omgevingswet en de eerste die bij het parlement is ingediend. Later volgen de aanvullingswetten voor geluid, grondeigendom en natuur. De Aanvullingswet bodem wordt ontwikkeld door het ministerie van IenW.

Met het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet bodem blijft de koers van het bodembeleid op hoofdlijnen hetzelfde. De kern is het beschermen van de bodem tegen nieuwe verontreinigingen. Er zijn wel wat accentverschuivingen. Zo verschuift de focus van het saneren van individuele locaties naar een gebiedsgerichte aanpak en meer integratie in ruimtelijke ordening. Het beheer van historische verontreinigingen richt zich meer op de vraag welke bodemkwaliteit vereist is voor welke activiteit. De regels hiervoor worden zo snel mogelijk overgelaten aan de gemeenten. De besluitvorming over bouwactiviteiten wordt sneller en beter door onder meer het zoveel mogelijk inzetten van algemene regels in plaats van beschikkingen en het verminderen van het aantal bodemonderzoeken. Belangrijke instrumenten van de Omgevingswet zoals de zorgplicht, algemene regels (rijksregels) en decentrale regels worden ook gebruikt in de Aanvullingswet bodem.

Het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet is voorgelegd aan de Raad van State en dat advies was positief. Het advies heeft geleid tot enkele verduidelijkingen in de bepalingen en de memorie van toelichting. Het advies heeft niet geleid tot ingrijpende wijzigingen van het wetsvoorstel.

Momenteel wordt gewerkt aan het Aanvullingsbesluit bodem. Hierin komen onder meer de normen voor bodemkwaliteit. Ook worden de rijksregels uitgewerkt voor onder meer bouwen van een bouwwerk met een verblijfsfunctie, grondwerk en het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen. Het Aanvullingsbesluit zal dit voorjaar in consultatie gaan.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit onderwerp of heeft u vragen, neem dan contact op met Janske Schrijnemaekers. U kunt uiteraard ook contact opnemen met één van de andere advocaten van ons team Bestuursrecht.