Skip to main content

De ABN AMRO NV (ABN) heeft een cannabisteler die voornemens is deel te nemen aan het Experiment gesloten coffeeshopketen (Experiment) geweigerd een bankrekening te verstrekken, aangezien in deze sector een verhoogd risico bestaat op witwassen. De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft op 4 november 2019 in kort geding bepaald dat de ABN dit ten onrechte heeft geweigerd.

Aanleiding kort geding
De Eerste Kamer heeft op 12 november 2019 ingestemd met het ‘Wetsvoorstel gesloten coffeeshopketen’. Dit wetsvoorstel moet het mogelijk maken cannabis te telen voor recreatief gebruik. Het Experiment moet nog concreet worden vastgesteld in ministeriële regelingen. Ondanks het feit dat het wettelijk kader nog niet volledig is vorm gegeven, is wel duidelijk welke informatie de telers moeten aanleveren om in aanmerking te komen aan het experiment deel te nemen. Zo moet een plattegrond van de (beoogde) teeltlocatie, een financieel plan en een Verklaring omtrent Gedrag worden ingediend. De teler dient ook vast in overleg te treden met de gemeente waarin de beoogde teeltlocatie is gevestigd.

Drie partijen (de teler) zijn voornemens gezamenlijk deel te nemen aan het Experiment in de gemeente Breda, onder aanduiding van ‘Project C’. In de voorbereiding op de aanvraag bij de gemeente Breda is bij verschillende banken, waaronder de ABN, een aanvraag ingediend voor het openen van een zakelijke bankrekening. Alle banken hebben de aanvraag afgewezen. Hierop heeft de teler een kort geding aangespannen tegen de ABN om het openen van een zakelijke rekening af te dwingen.

Standpunt ABN
De ABN heeft deze aanvraag geweigerd op de grond dat zij als bank een belangrijke taak heeft bij de bestrijding van witwassen. Alles wat te maken heeft met de productie van cannabis speelt zich af in een integriteitsgevoelige sector. Dit zorgt ervoor dat de ABN heel terughoudend is geweest bij de toetsing een bankrekening te openen en dit uiteindelijk op goede gronden heeft geweigerd. De ABN beroept zich daarbij op de geldende contractsvrijheid, waarbij zij zakelijke klanten kan wijzigen. In tegenstelling tot particuliere klanten hebben zakelijke klanten namelijk geen recht op een bankrekening.

Standpunt teler
Het standpunt van de teler komt kort samengevat op het volgende neer. Onjuist is het uitgangspunt dat Project C een hoog risicoprofiel heeft of dat een risico bestaat op witwassen. Project C is namelijk niet voornemens iets illegaals te doen. Op dit moment houdt Project C zich nog enkel bezig met voorbereidingshandelingen. Pas na de vergunningverlening zal een dochtervennootschap zich op geheel legale wijze gaan bezighouden met de teelt van cannabisproducten. De drie oprichters van Project C zijn van onbesproken gedrag. Daarnaast hebben ze een spoedeisend belang bij het verkrijgen van een rekening, om de benodigde investeerders en investeringen tijdig te kunnen aantrekken om daarmee het experiment te laten slagen. Ook draagt een bankrekening bij aan een transparante bedrijfsvoering en administratie. Juist om witwassen en illegale praktijken tegen te gaan willen ze geen contante betalingen accepteren en is een bankrekening dus vereist.

Beoordeling voorzieningenrechter
De voorzieningenrechter oordeelt dat de ABN AMRO gehouden is aan de teler een bankrekening te verschaffen. Aan het oordeel ligt ten grondslag dat juist de doelstelling van het experiment is om de illegale handel in cannabis terug te dringen. In het verlengde daarvan is het niet goed denkbaar dat Project C illegale activiteiten zal gaan ontplooien, dan wel een verhoogd risico bestaat op witwassen. Juist het openen van een bankrekening zorgt ervoor dat een transparante bedrijfsvoering wordt gecreëerd.

Om die redenen wijst de voorzieningenrechter de vordering van de teler toe en zal ABN de bankrekening moeten verschaffen.

Meer informatie
Heeft u hierover vragen of wilt u meer informatie over het experiment of de gelegaliseerde cannabisteelt in algemene zin? Neem dan contact op met Merel Lentjes of Monique Schreurs van Team Compliance en Toezicht.