Skip to main content

Met de Europese Green Deal is op Europees niveau een strategie uiteen gezet om de economie duurzamer te maken met als eindpunt het bereiken van klimaatneutraliteit in 2050. In dat kader heeft de Europese Commissie (Commissie) een actieplan gepresenteerd om biologische productie in de komende jaren een impuls te geven.

Europese Green Deal

Het doel van de Europese Green Deal is een klimaatneutraal Europa in 2050. Om deze doelstelling te halen zijn door de Commissie diverse plannen opgesteld. Deze plannen zijn erop gericht voedselproductie en milieubescherming met elkaar in overeenstemming te brengen en tegelijkertijd te investeren in duurzame productie. Onderdeel van de Europese Green Deal zijn de Biodiversiteitsstrategie en de van boer tot bord”- strategie. Deze plannen streven ernaar ten minste 25% van de landbouwgrond te gaan gebruiken voor biologische landbouw.

Voordeel van biologische productie is het verhogen van biodiversiteit. Daarnaast krijgen dieren een beter leven, hebben bio landbouwers een hoger inkomen en weet de consument door gebruik te maken van biologische keurmerken beter wat hij eet. Gelet op deze voordelen en het bereiken van de klimaatdoelen, wordt ingezet op het vergoten van biologische landbouw.

Actieplan biologische productie

Om deze overgang te bewerkstelligen heeft de Commissie op 25 maart 2021 haar Organic Action Plan (Actieplan) gepresenteerd. Het Actieplan is ontworpen met het doel om productie en consumptie van biologische producten te stimuleren. Lidstaten zijn door de Commissie eind December 2020 gevraagd nationale doelen te stellen om de Europese Green Deal Targets te halen. Deze doelen worden opgenomen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van elke lidstaat. Bij het formuleren van deze doelen zijn de lidstaten gevraagd de actiepunten zoals geformuleerd in het Actieplan, mee te nemen.

Instrumenten Actieplan

In het Actieplan zijn 23 concrete acties geformuleerd door de Commissie om lidstaten aan te moedigen nationale biologische actieplannen uit te voeren. De belangrijkste speerpunten in het Actieplan zijn het stimuleren van de consumptie, het opvoeren van de productie en het verder verduurzamen van de sector. Om consumptie te stimuleren zal de beschikbaarheid van biologische producten worden bevorderd in bijvoorbeeld kantines door het verstrekken van overheidsopdrachten. Voor het opvoeren van de productie zal het GLB-budget in de toekomst eco-regelingen bevatten die biologische landbouw moeten ondersteunen. Daarnaast is er aandacht voor blockchain en andere technologieën om traceerbaarheid van producten in de keten te verbeteren. Tot slot is een belangrijk speerpunt het vergroten van duurzaamheid. De acties die daarvoor zijn geformuleerd zijn het verbeteren van dierenwelzijn, kleinere koolstofvoetafdruk en gebruik van zo min mogelijk plastic-, water- en energie.

Vervolg

De Commissie zal er op toezien dat deze acties in de verschillende lidstaten opvolging krijgen. In een jaarlijkse follow-up meeting met de verschillende betrokkenen, waaronder het Europees Parlement, de lidstaten en overige belanghebbende, wordt het proces geëvalueerd.

Meer informatie

Hoe deze actiepunten terugkomen in het GLB voor Nederland en wat dit betekent voor (subsidie)mogelijkheden in het landbouwproces zal moeten blijken. Wij houden de ontwikkelingen op dit gebied in de gaten. Heeft u hierover vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Merel Lentjes of een van onze advocaten van Team Food & Agri.

April 2021