Skip to main content

Het is een situatie die geregeld voorkomt: de bestuursrechter vernietigt een besluit en geeft aan het bestuursorgaan de opdracht om een nieuw besluit te nemen. Aan deze opdracht wordt vervolgens door de bestuursrechter geen termijn verbonden. De vraag die dan rijst, is hoe lang het bestuursorgaan erover mag doen om een nieuw besluit te nemen. Op die vraag gaf de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak van 25 mei jl. antwoord. Het bestuursorgaan moet na verzending van de uitspraak in beginsel opnieuw beslissen binnen dezelfde termijn als de termijn die gold voor het vernietigde besluit. Dat is een helder antwoord waar de praktijk mee verder kan.

Beroep niet tijdig beslissen als stok achter de deur

 Neemt het bestuursorgaan geen besluit binnen de beslistermijn die gold voor het vernietigde besluit, dan staat de appellant niet zonder lege handen. De uitspraak van 25 mei jl. leert ons namelijk dat de appellant – na verzending van een ingebrekestelling – gewoon beroep kan instellen wegens het niet tijdig beslissen.  Het bestuursorgaan kan dan a) door de rechter worden verplicht om binnen een door de rechter te bepalen termijn alsnog een besluit te nemen, en b) bij een verdere termijnoverschrijding een dwangsom verbeuren. In het in de uitspraak van 25 mei jl. aan de orde zijnde geval kan die dwangsom zelfs oplopen tot € 15.000,-. Serieus geld dus.

Les: de opdracht om een nieuw besluit te nemen is niet vrijblijvend

Wat leert ons deze uitspraak? Een rechterlijke opdracht om een nieuw besluit te nemen is voor het bestuursorgaan niet vrijblijvend; dezelfde termijn geldt als de termijn die gold voor het vernietigde besluit. Komt het bestuursorgaan die termijn niet na, dan heeft de appellant via het instellen van beroep niet tijdig beslissen een degelijke stok achter de deur om alsnog een beslissing op korte termijn af te dwingen.

Wilt u hierover meer weten? Neem dan contact op met Anouk Hofman van Team Bestuursrecht. Zij is bereikbaar via hofman@boelszanders.nl of 06-52615767.

 

Mei 2022