Skip to main content

Wanneer u als Nederbelg uw testament opstelt, zal het Nederlandse recht niet automatisch van toepassing zijn op uw nalatenschap. Sedert 17 augustus 2015 dient u voor een grensoverschrijdende nalatenschap rekening te houden met de Europese Erfrechtverordening.

 

Indien u geen rechtskeuze maakte tijdens uw leven, dan zal uw nalatenschap beheerst worden door het recht van de staat waar u op het tijdstip van uw overlijden uw gewone verblijfsplaats had (m.n. België), tenzij uit alle omstandigheden zou blijken dat er kennelijk een nauwere band zou zijn met een ander land.

Bijvoorbeeld: U beschikt over de Nederlandse nationaliteit, maar u bent reeds lange tijdwoonachtig in België. In dat geval zal in principe het Belgische erfrecht van toepassing zijn op uw nalatenschap.

 

Maakte u wel een rechtskeuze bij testament dan zal deze keuze gelden voor uw volledige nalatenschap (zowel voor de roerende als de onroerende goederen, gelegen in het binnen- en/of buitenland). Uw keuzemogelijkheid is evenwel beperkt tot het recht van de staat waarvan u de nationaliteit heeft op het ogenblik van uw rechtskeuze dan wel tot het recht van de staat waarvan u de nationaliteit heeft bij uw overlijden. Om versnippering en onduidelijkheid tegen te gaan, kan u bovendien slechts voor één toepasselijk recht kiezen voor uw volledige nalatenschap.

Door uw keuze voor één welbepaald recht te uiten, zullen de rechten en plichten van uw erfgenamen (waaronder ook hun bescherming van hun legitieme portie), beheerst worden door de nationale regels van dat recht.

Vergeet aldus niet dat de legitieme portie van de kinderen volgens het Nederlandse recht momenteel kleiner is dan de Belgische reserve. Een rechtskeuze voor het Nederlandse erfrecht kan derhalve grote gevolgen met zich meebrengen voor uw erfgenamen.

Wenst u als Nederbelg dat het Nederlandse recht van kracht is op uw nalatenschap, maak dan in uw testament de rechtskeuze voor het Nederlandse erfrecht. Het betreft dermate belangrijke beslissingen, dat een gedetailleerd advies noodzakelijk is. De advocaten van Boels Zanders en Adlex Advocaten begeleiden u hier graag bij.