Skip to main content

In geval van een overgang van onderneming gaan de rechten en verplichtingen die op het moment van de overgang voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer van rechtswege over op de verkrijgende werkgever. De Hoge Raad heeft zich zeer recent uitgesproken over de vraag of achterstallige pensioenpremies ook overgaan op de verkrijgende werkgever.

In lijn met het arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft de Hoge Raad overwogen dat verplichtingen van de werkgever die voortvloeien uit een verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds van rechtswege overgaan op de verkrijgende werkgever. Sterker nog, daartoe behoort ook de verplichting tot betaling van vóór de overgang onbetaald gelaten pensioenpremies. Tenslotte heeft de Hoge Raad overwogen dat het pensioenfonds een zelfstandig vorderingsrecht heeft tegen de verkrijgende werkgever tot inning van eventueel achterstallige pensioenpremies, mits de werknemer zowel voor als na de overgang verplicht deelneemt in hetzelfde bedrijfstakpensioenfonds.

Kortom, wil een ondernemer niet voor verrassingen komen te staan dan dient bij een overname goed onderzocht te worden of er sprake is van (achterstallige) pensioenpremies.

Bron: Hoge Raad 14 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2375