Skip to main content

Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. Dit heeft ook gevolgen voor lopende procedures. In dit blog wordt uiteengezet wat er gebeurt met lopende procedures voor bestemmingsplannen (en andere planologische besluiten) en de meest relevante omgevingsvergunningen. Dit blog gaat dus over het overgangsrecht.

Inwerkingtreding Omgevingswet

Hopelijk wordt begin november duidelijk of de Omgevingswet daadwerkelijk per 1 januari 2023 in werking treedt. Hoe dan ook, de Omgevingswet werpt in ieder geval al haar schaduw vooruit. Mijn collega’s Anouk Hofman en Guus Verhaegh beschreven in hun blog al dat bepaalde gemeenten vanwege de komst van de Omgevingswet zijn gestopt met het in behandeling nemen van bestemmingsplannen.

In dit blog ga ik dieper in op het overgangsrecht voor lopende procedures over bestemmingsplannen (en andere planologische besluiten) en de relevantste omgevingsvergunningen.

Overgangsrecht bestemmingplannen en planologische besluiten

De Invoeringswet Omgevingswet regelt dat als vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet een ontwerpbestemmingsplan of een ontwerp van een ander planologisch besluit (niet zijnde een planologische afwijking per omgevingsvergunning of beheersverordening) ter inzage is gelegd, het oude recht van toepassing blijft totdat het bestemmingsplan of het planologisch besluit onherroepelijk is.

Het bestemmingsplan of planologisch besluit wordt na het onherroepelijk worden onderdeel van het tijdelijke deel van het omgevingsplan.

Overgangsrecht omgevingsvergunning bouwen & afwijken bestemmingsplan

Voor bouwplannen en afwijkingen van het bestemmingsplannen geldt het volgende overgangsrecht: als voor inwerkingtreding van de Omgevingswet een omgevingsvergunning voor het bouwen of de afwijking is aangevraagd, blijft het oude recht van toepassing tot het moment dat de omgevingsvergunning onherroepelijk is. Overigens vervalt wel al meteen de regel dat een omgevingsvergunning van rechtswege wordt verleend als niet tijdig is beslist.

Na onherroepelijk worden geldt de omgevingsvergunning die is verleend op basis van het huidige recht ook als omgevingsvergunning in de zin van de Omgevingswet.

Vergunningplichten op basis van gemeentelijke of provinciale verordening

Op dit moment zijn in gemeentelijke en provinciale verordeningen verschillende vergunningplichten opgenomen.

Als die vergunningplichten in de gemeentelijke verordening zien op de fysieke leefomgeving, worden ze onderdeel van het omgevingsplan. Voor dergelijke vergunningsprocedures geldt dat het huidige recht tot het onherroepelijk worden van dat besluit van toepassing blijft, mits de aanvraag voor die omgevingsvergunning voor inwerkingtreding van de Omgevingswet is ingediend.

Voor vergunningplichten in provinciale verordeningen geldt niet dat ze onderdeel worden van het omgevingsplan. Voor die vergunningen geldt wel dat ze conform het huidige recht worden afgewikkeld, mits de aanvraag voor inwerkingtreding van de Omgevingswet is ingediend.

Omgevingsvergunning activiteit milieu

In de huidige regelgeving kennen we verschillende vormen van milieutoestemmingen. Zo kennen we de ‘integrale’ omgevingsvergunning voor de activiteit milieu, maar ook de omgevingsvergunning ‘beperkte milieutoets’.

Voor die verschillende toestemmingen gaan verschillende overgangsrechtelijke regels gelden. Op dit overgangsrecht gaan wij in een later blog nog in.

Resumé

Schematisch weergegeven ziet het overgangsrecht er dus als volgt uit.

Type besluit Afgewikkeld o.b.v. huidige recht als voor inwerkingtreding Omgevingswet een

– Bestemmingsplan
– Wijzigingsplan
– Uitwerkingsplan
– Inpassingsplan

ontwerp ter inzage is gelegd

– Beheersverordening

Dit wijkt af omdat voor een beheersverordening niet eerst een ontwerp ter inzage wordt gelegd.

– Omgevingsvergunning bouwen en afwijken bestemmingsplan
– Omgevingsvergunning o.b.v. gemeentelijke verordening
– Omgevingsvergunning o.b.v. provinciale verordening

aanvraag is ingediend

Verder geldt dat planologische besluiten (niet zijnde omgevingsvergunningen) als ze onherroepelijk zijn onderdeel worden van het tijdelijk deel van het omgevingsplan. Als een omgevingsvergunning onherroepelijk wordt, gaat die gelden als een omgevingsvergunning voor de vergelijkbare activiteit in de Omgevingswet.

Bovendien is van belang dat met de inwerkingtreding van de Omgevingswet direct de mogelijkheid vervalt om een omgevingsvergunning wegens niet tijdig beslissen van rechtswege te krijgen.

Vraagt u zich af of het in uw geval verstandig is om gebruik te maken van het overgangsrecht van de Omgevingswet of dat het beter is om te wachten? Neem dan gerust contact op met Robin Evens van team Bestuursrecht.