Overheidstoezicht en (milieu)vergunningen

Om een (agrarisch) bedrijf te mogen exploiteren, zal men meestal over verschillende vergunningen en toestemmingen moeten beschikken. Daarbij kan worden gedacht aan:

  • Een milieuvergunning voor het mogen houden van vee (tegenwoordig een omgevingsvergunning voor een inrichting genoemd);
  • Een bouwvergunning voor het bouwen van stallen (tegenwoordig een omgevingsvergunning voor het bouwen genoemd);
  • Een milieumelding voor het veranderen van het bedrijf;
  • Een natuurvergunning vanwege de uitstoot van stikstof.

De overheid ziet erop toe dat men beschikt over de benodigde vergunningen en toestemmingen en dat men zich houdt aan de geldende wet- en regelgeving. Daarbij kan worden gedacht aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) die toezicht houdt op de naleving van wetgeving over voedselveiligheid of het college van burgemeesters en wethouders van een gemeente erop toeziet dat men niet in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan handelt.

Constateert een overheidsinstantie dat men bepaalde regels overtreedt, dan zal deze instantie overgaan tot handhaving. Om ervoor te zorgen dat een overtreding wordt gestaakt, kan de instantie o.a. een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom opleggen.

Een last onder bestuursdwang houdt in dat men een bepaalde termijn gegund krijgt om de overtreding te beëindigen. Doet iemand dat niet binnen de gestelde termijn, dan zal de overheid de overtreding zelf beëindigen. De kosten hiervan kunnen op de overtreder worden verhaald.

Bij een last onder dwangsom krijgt men ook een termijn om de overtreding te beëindigen. Doet men dat niet binnen de gestelde termijn, dan zal diegene een dwangsom verbeuren per bepaalde periode dat de overtreding voortduurt.

Wat kunnen wij voor u doen?

Team Food & Agri kan u helpen bij het beoordelen over welke vergunningen en toestemmingen uw bedrijf moet beschikken, welke regels voor uw bedrijf gelden of u bijstaan bij een eventueel handhavingstraject.