Skip to main content

Op Prinsjesdag is het wetsvoorstel “Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen” ingediend. Het streven is dat deze wet per 1 januari 2017 in werking zal treden.

Opbouw pensioen in eigen beheer afgeschaft
Opbouw van een pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Daarnaast is voorzien in een tijdelijke maatregel, die de mogelijkheid biedt van een fiscaal gefaciliteerde afkoop van het reeds opgebouwde pensioen in eigen beheer. De DGA kan kort gezegd kiezen tussen afkoop van het pensioen of omzetting in een zogenaamde oudedagsverplichting. Indien geen keuze wordt gemaakt, geldt dat het reeds opgebouwde pensioen premievrij wordt gehandhaafd, zonder dat verdere opbouw plaatsvindt.

Toestemming van de partner
Als gevolg van de keuze van de DGA kunnen ook de pensioenrechten van de partner worden verlaagd. In het wetsvoorstel is bepaald dat de partner en de gewezen partner van de DGA uitdrukkelijk moet instemmen met de keuze van de DGA voor afkoop of omzetting in een oudedagsverplichting. Het doel van deze bepaling is om de rechten van de (ex)partner te beschermen én om zeker te stellen dat de partner zich bewust is van de gevolgen van de keuze van de DGA. Voor het partnerpensioen, dat aan de (gewezen) partner toekomt bij overlijden van de DGA, is in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding reeds geregeld dat een DGA hierover geen afspraken kan maken zonder toestemming van de partner. Voor het ouderdomspensioen is een dergelijke wettelijke bepaling er op dit moment nog niet. Om die reden wordt voorgesteld een dergelijke voorwaarde in de wet op te nemen.

Belang bij weigeren toestemming?
In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel wordt opgemerkt, dat het uiteraard aan de partner is om die toestemming ook daadwerkelijk te verlenen. Als er sprake is van goede afspraken dan wel een passende compensatie voor het verlies aan rechten voor de partner, zal deze geen belang hebben bij het weigeren van toestemming. Als voorbeeld voor zo’n compensatie wordt gegeven om de aanspraken van de partner (deels) onder te brengen bij een verzekeraar of aanvullende huwelijkse voorwaarden te sluiten. Wanneer de partner niet instemt, kan het pensioen in eigen beheer volgens de Memorie van Toelichting niet worden gewijzigd en wordt het automatisch premievrij in eigen beheer gehandhaafd.

Positie van de partner in de praktijk
Wij verwachten dat in de praktijk vragen zullen gaan rijzen over de positie van de partner. Wat is bijvoorbeeld het juridische gevolg als de DGA toch overgaat tot afkoop, zonder dat de partner toestemming heeft gegeven? Heeft de partner (in huwelijksvermogensrechtelijke zin) aanspraken op het bedrag dat als afkoopsom wordt ontvangen, of op de oudedagsverplichting in eigen beheer? Is het eventueel mogelijk de partner te ‘dwingen’ tot het verlenen van toestemming, of vervangende toestemming te vragen wanneer de partner geen belang heeft bij weigering, omdat er sprake is van een passende compensatie? We houden alle ontwikkelingen nauwlettend voor u in de gaten en beantwoorden uw vragen graag.