Skip to main content

Partnerpensioen is het pensioen voor de achtergebleven partner indien de werknemer komt te overlijden. De achterblijvende partner is de (ex-)echtgenoot of (ex-)geregistreerde partner. Deze heeft van rechtswege (indien een partnerpensioen is opgenomen in de pensioenregeling) recht op een partnerpensioen. Dat is niet zo voor partners die enkel een gemeenschappelijke huishouding voeren. Voor hen kunnen uit het pensioenreglement aanvullende verplichtingen gelden voor een recht op een partnerpensioen. Zo kan de verplichting bestaan tot een tijdige aanmelding bij de werkgever of de pensioenuitvoerder of het sluiten van een notariële samenlevingsovereenkomst.

De rechtbank Gelderland heeft bepaald dat een partner aanspraak kan maken op partnerpensioen, dit terwijl deze partner niet was aangemeld bij de pensioenuitvoerder en de werknemer had nagelaten de burgerlijke status aan de werkgever door te geven. De casus was als volgt.

Casus
Werknemer heeft in 2011 een notariële samenlevingsovereenkomst gesloten met zijn partner. De werkgever had een collectieve pensioenregeling bij verzekeraar Achmea ondergebracht. De pensioenregeling kende zowel een ouderpensioen als een partnerpensioen. Het partnerbegrip was in het pensioenreglement als volgt gedefinieerd:

”Partner – (…)

(…)

– de man of vrouw met wie de (gewezen) deelnemer:

– duurzaam een gemeenschappelijke huishouding voert, en

– met wie geen bloed- of aanverwantschap in de eerste graad bestaat, en

– de (gewezen) deelnemer en de man of vrouw zijn beiden noch gehuwd noch zijn een geregistreerd partnerschap aangegaan, en

– de (gewezen) deelnemer heeft aangetoond dat er gedurende vijf jaar een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd of er is sprake van een tussen beide gesloten notarieel samenlevingscontract dat ten minste een half jaar geleden is gesloten.(…)”

Uit de definitiebepaling blijkt dat er een aanspraak op partnerpensioen bestaat indien sprake is van een notarieel samenlevingscontract. Uit de bepaling blijkt niet dat de werknemer zijn partner moet aanmelden. Hier wringt dan ook de schoen.

Deze aanmeld- (informatie)plicht is namelijk wel opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst. Deze overeenkomst is echter aangegaan tussen werkgever en pensioenverzekeraar. 

Na het overlijden van de werknemer maakte diens partner aanspraak op het partnerpensioen, maar de verzekeraar weigerde tot uitkering van het nabestaandenpensioen over te gaan. De pensioenverzekeraar stelde namelijk dat de partner niet als partner is aangemeld en dat de werkgever aansprakelijk zou zijn omdat deze de partner niet heeft aangemeld.

Uiteindelijk is de partner door de rechter in het gelijk gesteld en heeft de pensioenverzekeraar alsnog het nabestaandenpensioen moeten uitkeren. De rechtbank oordeelt dat in het pensioenreglement geen aanmeldplicht is opgenomen. Het notariële samenlevingscontract is voldoende. De rechter oordeelde dat werkgever geen wetenschap had van het samenlevingscontract. De werkgever kan dan ook geen melding maken van feiten waarvan zij geen weet had. Het is de verantwoordelijkheid van werknemer relevante wijzigingen in zijn persoonlijke situatie aan de werkgever te melden. Zonder nadere toelichting valt volgens de kantonrechter niet in te zien op grond waarvan een werkgever gehouden zou zijn op actieve wijze informatie bij zijn werknemers in te winnen. Het enkele feit dat op een werkgever de verplichting rust gegevens aan een pensioenverzekeraar door te geven, levert een dergelijke grond niet op.

Conclusie
Om aanspraak te kunnen maken op het partnerpensioen is het dus zaak om het partnerbegrip in het pensioenreglement goed na te lezen en aan alle verplichtingen te voldoen. In de besproken zaak heeft de kantonrechter het partnerpensioen toegekend, omdat een expliciete aanmeldverplichting in het pensioenreglement ontbrak. Als deze verplichting wel was opgenomen, dan was de partner waarschijnlijk met lege handen achtergebleven. Indien de werknemer (de wijziging in) zijn burgerlijke status wel had doorgegeven aan de werkgever en de werkgever had nagelaten de informatie door te geven aan de pensioenverzekeraar dan had de werkgever een probleem gehad.

In het geval dat een informatie- en aanmeldverplichting is overeengekomen tussen de werkgever en pensioenuitvoerder, dan gaat deze verplichting niet zo ver dat de werkgever op een actieve wijze informatie moet inwinnen bij de werknemer. Natuurlijk zal de werkgever wel de bij hem bekende gegevens op een correcte wijze moeten melden aan de pensioenuitvoerder.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het partnerbegrip in uw pensioenreglement of over verplichte aanmeld- en informatieverplichtingen, neem dan contact op met ons team Arbeidsrecht.

Januari 2018