Skip to main content

 De Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (“LBT”) oordeelt  op 18 februari 2019 dat een collectieve beoordeling van de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring (“tlv”) binnen een commissie van advies niet kan gelden als een deskundigenverklaring.

Beoordeling toelaatbaarheid speciaal onderwijs

Voor de toelating van een leerling tot het speciaal (voortgezet) onderwijs is de verwijzende school verplicht een tlv aan te vragen bij het samenwerkingsverband passen onderwijs (“SWV”). Op grond van de onderwijswetgeving draagt het SWV er zorg voor dat deskundigen in elk geval het SWV adviseren over het beoordelen of een leerling tot het speciaal (voortgezet) onderwijs toelaatbaar is.

Twee onafhankelijke deskundigen

Bij algemene maatregel van bestuur is bepaald dat bij de genoemde advisering aan het SWV twee onafhankelijke deskundigen moeten worden betrokken. Dat is in ieder geval een orthopedagoog of een psycholoog en afhankelijk van de leerling over wiens toelaatbaarheid wordt geadviseerd ten minste een tweede deskundige, te weten een kinder- of jeugdpsycholoog, een pedagoog, een kinderpsychiater, een maatschappelijk werker of een arts.

Collectief advies is strijdig met de wet

In deze zaak bestaat de commissie van advies uit twee orthopedagogen en twee psychologen en heeft de orthopedagoog generalist namens de commissie van advies een deskundigenadvies afgegeven over de door de school aangevraagde tlv.  Bij een dergelijk collectief advies, stelt de LBT, kan echter niet worden vastgesteld wie de eerste en wie de tweede deskundige is en welk zelfstandig, schriftelijk advies elk van hen heeft uitgebracht. Ook kan hierdoor niet worden vastgesteld of de geraadpleegde deskundigen hun opdracht objectief en onpartijdig hebben vervuld, zoals op grond van artikel 8:34 Algemene wet bestuursrecht mag worden verwacht.

Alleen zelfstandig deskundigenadvies is toegestaan

De LBT concludeert daarom dat bij de advisering door deskundigen aan het SWV over het beoordelen of een leerling toelaatbaar is tot het speciaal (voortgezet) onderwijs twee afzonderlijke schriftelijke deskundigenadviezen zijn vereist. In eerdere zaken had de LBT reeds geoordeeld dat deskundigen die het samenwerkingsverband adviseren over de tlv-aanvraag niet betrokken mogen zijn geweest bij het opstellen van de aanvraag van de tlv of verbonden zijn aan de aanvragende school. Dit is zo omdat de aanvragende school belang heeft bij de uitkomst van de aanvraag. Evenmin mag de adviserend deskundige betrokken zijn bij de inhoudelijke beoordeling van de toelaatbaarheid door het samenwerkingsverband. Deze opvatting wordt onderschreven door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ( ).

Motivering toelaatbaarheidsbesluit

Ten slotte stelt de LBT dat het tlv-besluit de belangrijkste argumenten uit de deskundigenverklaringen dient te bevatten zodat voor belanghebbenden duidelijk is op grond waarvan dat besluit is genomen.

Meer weten?
Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met de advocaten van ons team Onderwijs.

 

April 2019