Doelen

Met de invoering van passend onderwijs in 2014 heeft de overheid bedoeld dat kinderen zo veel mogelijk binnen het regulier onderwijs de onderwijsondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Scholen voor speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs zijn er voor de kinderen die behoefte hebben aan meer intensieve begeleiding.

Zorgplicht school

Scholen hebben een zorgplicht. Het betekent dat de school waar een leerling wordt aangemeld verantwoordelijk is om een passende onderwijsplek te bieden. Dit kan zijn op de eigen school, een andere gewone school als de school van keuze de benodigde onderwijsondersteuning niet kan bieden, een school voor speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs of een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. De school zoekt in overleg met de ouders een passende plek. Met de zorgplicht voor passend onderwijs wil de overheid voorkomen dat kinderen van school naar school worden gestuurd omdat er op de school van keuze geen passend onderwijs voor ze is.

Samenwerkingsverband

Nederland is opgedeeld in 76 regio’s en per regio zijn er twee samenwerkingsverbanden passend onderwijs, één voor basisonderwijs en één voor voortgezet onderwijs. Alle scholen in een regio zijn verplicht aangesloten, behalve scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs cluster 1 (blind en slechtziend) en cluster 2 (slechthorend en taalontwikkelingsstoornis). Zij moeten er samen voor zorgen dat de regio een dekkend aanbod heeft zodat alle kinderen een passende plek op school krijgen. Het samenwerkingsverband gaat over de toewijzing van middelen voor extra hulp op school en het beslist over de toelating tot het (voortgezet) speciaal onderwijs. De afspraken van het samenwerkingsverband staan in het ondersteuningsplan dat iedere vier jaar wordt vastgesteld.

Toelating en verwijdering

In de wet op het primair onderwijs, de wet op het voortgezet onderwijs en de wet op de expertisecentra is uitgewerkt in welke gevallen en volgens welke procedures de toelating of verwijdering van een leerling moet plaatsvinden. In de praktijk zijn hierover veel conflicten alsmede over de vraag of, en zo ja welke, extra ondersteuning een leerling moet worden geboden. Wij kunnen adviseren over een juiste invulling van de procedures. Ook hebben wij veel ervaring met geschilbeslechting door de Geschillencommissie Passend Onderwijs, het College voor de Rechten van de Mens, de bestuursrechter en de burgerlijke rechter op dit terrein.

Onze diensten

Met passend onderwijs wil de overheid het probleem van thuiszitters beteugelen en de middelen voor extra onderwijsondersteuning efficiënt inzetten. Maar de praktijk is weerbarstig. Ook de behoefte aan (voortgezet) speciaal onderwijs blijkt nog steeds groot te zijn. Verder zien we dat samenwerkingsverbanden worstelen met de organisatie van het interne toezicht en de besluitvormingsprocessen. Bij deze kwesties ondersteunen wij u graag. Wij kunnen u helpen met de uitleg en toepassing van de relevante wet- en regelgeving. Heeft u vragen over passend onderwijs? Neem dan contact op met team Onderwijs.